Forsiden

Høringssvar fra Naturvernforbundet

Dato: 01.09.2020

NATURVERNFORBUNDET BER REGJERINGEN TREKKE LOVENDRINGSFORSLAGET I PLAN- OG BYGNINGSSLOVEN

Viser til høring på «Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)»

Forslaget til endringer i plan- og bygningsloven vil forsterke en allerede svekket og dårlig arealforvaltning i Norge. Lovendringen vil bidra til at Norge motarbeider verdensdugnaden om å stanse tapet av natur og redusere klimautslipp Dersom endringsforslagene innføres vil det bidra til å øke naturtapet og i enda større grad svekke miljøhensyn i arealforvaltningen. Endringsforslagene vil også være negativt for friluftslivet.

Naturvernforbundets ber KLD:

Forkaste endringsforslagene som omhandler dispensasjoner. Vi deler ikke departementet oppfatning om forslagene vil styrke lokaldemokratiet, vi mener derimot at forslagene innebærer enn svekking av både lokaldemokratiets legitimitet og det sivile samfunns mulighet til medbestemmelse og kunnskapsdeling.

  • Forkaste endringene som vil innskrenke innsigelsesretten til Fylkesmannen, da denne ivaretar nasjonale interesser som unik natur i kommunens saksbehandling.

  • Forkaste endringene som vil innskrenke domstolens myndighet til å kontrollere at lovens saksbehandlingsregler følges i kommunene. Dette bidrar til felleskapets rettssikkerhet.

  • Anerkjenne funnene i Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge (2006-2007), i Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (2011-2012) og i Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker (2018-2019).

  • Anerkjenne funnene og rådene som det fireårige forskningsprosjektet EVAPLAN (2014 -2018) gjorde i sin analyse av dagens plan- og bygningslov.

  • Anerkjenne Sivilombudsmannens kontinuerlige uttalelser om at permanente endringer i arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner.

  • Anerkjenne St meld 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold. Regjeringens egne målsetninger i stortingsmeldingen harmoniserer dårlig med de foreslåtte endringene i dispensasjonsmuligheten.

  • Legge mer vekt på forslagene som gjelder regionale arealsoner, slik at i større grad får ut ut potensialet for økt hensyn til natur, miljø og friluftsliv i regional arealplanlegging.

Naturvernforbundet ber basert på dette om at hele lovendringsforslaget trekkes.

Loven må tvert om forsterkes slik at hensyn til natur- og friluftslivverdier ivaretas mye bedre enn i dag.

Se vedlegg for Naturvernforbudnets fullstendig høringsuttalelse.

Vedlegg