Forsiden

Høringssvar fra Bevaring av lokale rekreasjonsområder i Ytre Gulen

Dato: 31.08.2020

HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN OG BYGGNINGSLOVEN.

”BEVARING AV LOKALE REKREASJONSOMRÅDER I YTRE GULEN” org nr 922897808 er en medlemsorganisasjon som representerer en stor del av fastboende, grunneiere , fritidsbolig eiere og brukere av naturen i Ytre Gulen.

Bevaring av lokale rekreasjonsområder i ytre Gulen er sterkt imot til forslaget om å endre dispensasjon bestemmelsene i plb.§ 19-2 og slutter oss til høringsuttalelsene fra en rekke andre organisasjoner som har som formål å tale naturens sak.

Vi mener det vil svekke bærekraftig og naturvennlig arealforvaltning, og kan føre til en ytterliggere nedbygging av natur og friluftsområder. Det vil også føre til en svekkelse av lokaldemokratiet og vil redusere alle som har interesse i saker for å ha mulighet til å gi innspill på et mest mulig kunnskapsbasert grunnlag.

Dispensasjoner innebærer at demokratiske vedtatte planer settes til side uten at alle med interesse i saken kjenner til det eller gis anledning til å uttale seg.

Evaplan`s evaluering av gjeldene lov i 2018 konkluderer med at natur og miljø ikke sikres tilstrekkelig i dagens plan og bygningslov. Det er derfor ulogisk av myndighetene 2 år senere å foreslå en lovendring som ytterligere svekker oversikten av samlende konsekvenser av arealplanlegging i kommunene og ikke ivaretar viktige nasjonale og regionale omsyn like godt som tidligere.

Areal endringer utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, departementets forslag til endringer i § 19-2 vil kunne øke trusselen mot naturmangfoldet i Norge og Bevaring av Lokale Rekreasjonsområder i Ytre Gulen fraråder på det sterkeste å gjennomføre endringene.

Forøvrig mener vi at utbygging av vindkraft må behandles under plan og bygningsloven.

Hilsen

Kjetil Magnussen for styret i Bevaring av lokale rekreasjonsområder i Ytre Gulen.