Forsiden

Høringssvar fra Privatperson

Dato: 03.08.2020

Ola Asbjørrnsen mener departementets foreslåtte dispensasjonsbestemmelse vil gi en vesentlig enklere praktiserbar dispensasjonsbestemmelse enn dagens bestemmelse. Dette fordi de vurderingene som er egnet for rettslig prøving vil være et rettsanvendelsesskjønn, mens de vurderingene som ikke er egnet for rettslig prøving vil være et forvaltningsskjønn etter departementets forslåtte bestemmelse.

Departementets foreslåtte dispensasjonsbestemmelse kan imidlertid undergrave en planstyrt arealforvalting. Ola Asbjørnsen foreslår derfor en alternativ dispensasjonsbestemmelse som både ivaretar hensynet til det komunale selvstyret og hensynet til en planstyrt arealforvaltning:

"Kommunen​ kan gi varig eller midlertidig dispensasjon​ fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov når hensynene bak plangrunnlaget ikke tilsidesettes og fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

I vurderingen av om hensynene bak plangrunnlaget er tilsidesatt, skal det særlig legges vekt på hensynene bak plan- og bygningsloven, hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene bak nasjonale eller regionale planer og retningslinjer.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse"

Se vedlagt redegjørelse for nærmere begrunnelse.

Vedlegg