Forsiden

Høringssvar fra Forbundet KYSTEN

Dato: 31.08.2020

Oslo, 31. august 2020

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsuttalelse – forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Forbundet KYSTEN er en kulturvern- og friluftslivsorganisasjon som arbeider for vern av kystens kulturarv. Vi har rundt 10 000 medlemmer fordelt på 121 lokale kystlag. Våre lokallag tar vare på over 40 000 m2 kulturhistorisk verdifulle bygninger, brygger og anlegg i strandsonen, og fyller disse med ny bruk og aktivitet.

Forbundet KYSTEN vil i denne uttalelsen konsentrere oss om forslag til endringer av dispensasjonsbestemmelsene § 19-2 i plan- og bygningsloven.

Endringen knytter seg til at departementet har foreslått å fjerne ordet «klart» fra ordlyden i pbl. § 19-2, andre ledd, andre setning slik at fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene etter en samlet vurdering. Forslaget innebærer at terskelen for å gi dispensasjon er senket hva gjelder det ene av de to kumulative vilkårene for dispensasjon.

Det er også foreslått at eiers interesser i å utnytte sin egen eiendom i større grad kan vektlegges i denne vurderingen. Vi mener at eiers interesser må avveies mot en rekke andre hensyn og interesser i en dispensasjonsvurdering, og mener derfor at kommunene må være varsom med å legge for stor vekt på eiers interesser opp mot allmennhetens interesser. Forbundet KYSTEN vil derfor at «klart» skal beholdes i ordlyden.

Forbundet KYSTEN vil understreke viktigheten av forutsigbarhet i byggesaker og det klare utgangspunktet om at Plan- og bygningsloven og vedtatte planer skal følges. Spesielt for dispensasjoner som berører miljø- og naturverninteresser, kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier er organisasjonen opptatt av at disse interessene og verdiene ikke blir tilsidesatt til fordel for rene private eierinteresser. Vi er noe usikker på rekkevidden og betydningen av den foreslåtte endringen knyttet til vektleggingen av eiers interesser, og kan ikke se at høringsnotatet i særlig grad redegjør for dette. En slik klarhet burde i større grad vært tilstrebet da det i slike saker vil være viktige avveininger av offentlige og private interesser, og særlig der kulturminner og naturverdier blir satt under press.

Strandsonen bygges ned ved dispensasjoner

Vi støtter oss på Norsk Friluftslivs høringsuttalelse og da spesielt det som omhandler nedbyggingen av strandsonen. Som Norsk Friluftsliv skriver i sitt høringssvar, så vil konsekvensene av departementets endringsforslag i dispensasjonsbestemmelsen få store negative konsekvenser for en allerede hardt presset strandsone. 80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra kysten. Samtidig er disse områdene attraktive til næringsformål, hytteutbygging, oppdrett og reiseliv. I kyst- og strandsoneområdene finnes en stor variasjon av naturtyper og utforminger, som gir grunnlag for et rikt artsmangfold og rekreasjonsområder for nærturer og annen friluftslivsaktivitet i både hverdag og ferie. Siden midten av 1950-tallet har det vært et generelt forbud mot utbygging i strandsonen. Ordlyden i pbl. § 19-2 andre ledd viser at det ikke skal være en kurant sak å få dispensasjon. Dette gjelder særlig i strandsonen.

Til tross for en sterk beskyttelse i loven, har det tilsynelatende vært manglende politisk vilje, både sentralt og lokalt, til å håndheve regelverket som skal beskytte strandsonen. Denne utviklingen skyldes i stor grad at det blir gitt dispensasjoner fra gjeldende lover og regler. Problemet er ikke hver enkelt dispensasjon, som isolert sett kan ha gode grunner for seg, men over tid ser vi en omfattende praksis som resulterer i en bit-for-bit-nedbygging av strandsonen. SSB-tall fra de fire siste årene viser et gjennomsnitt på 64% av alle innvilgede søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann, innvilges gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. Dette er krystallklare tall som viser en praksis som strider med lovens intensjoner om at arealbruk skal styres etter plan. Endringsforslaget kan dermed resultere i at dispensasjon framstår som et enkelt og akseptert alternativ til planendring.

Forbundet KYSTEN håper at synspunktene blir tatt til følge og at departementet tar en ny gjennomgang av forslaget til ny ordlyd i forbindelse med endringer av dispensasjonsbestemmelsene § 19-2 i plan- og bygningsloven.

Vennlig hilsen

Forbundet KYSTEN

Per Hillesund

generalsekretær