Forsiden

Høringssvar fra Ulstein kommune

Dato: 31.08.2020

Ulstein kommune - Teknisk utval har i møte 27.08.2020, sak 81/20, fatta følgjande vedtak:

Ulstein kommune stiller seg i hovudsak positive til føreslegne endringar i plan- og bygningslova. Forslaget inneber ei styrking av det kommunale sjølvstyret.

Samstundes får kommunen større ansvar for å sikre nasjonale, regionale og lokale interesser i planlegging og handsaming av einskildsaker.

Vedlegg