Forsiden

Høringssvar fra Transparency International Norge

Dato: 01.09.2020

Transparency International Norge (TI Norge) viser til departementets høringsnotat av 03.04.2020, med forslag til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven.

TI Norge arbeider for å bekjempe korrupsjon, bl.a. ved å fremme åpenhet og rettsregler som etablerer mekanismer som motvirker korrupsjon. Med dette utgangspunktet er TI Norge i denne sammenheng opptatt av forslaget til endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 om kommunenes adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Departementet foreslår at loven skal endres, slik at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon blir større.

Store økonomiske verdier og sterke interesser er i spill når kommunene fatter vedtak i plan- eller byggesaker. Mange aktører har legitime motiver for å påvirke de kommunale vedtakene etter plan- og bygningsloven. Lovens krav til beslutningsprosess og -grunnlag, høringer og medvirkning legger til rette for at arealdisponeringen i kommunene blir fastlagt i planer gjennom lokaldemokratiske avveininger i full åpenhet. Byggesaker skal avgjøres i medhold av planer og ut fra et likebehandlingsprinsipp, mens dispensasjoner er en unntaksmulighet som bare kan innvilges når flere vilkår er oppfylt. Forslaget til lovendringer modifiserer enkelte av vilkårene i gjeldende lov, slik at terskelen for å innvilge dispensasjon i bestemte saker senkes, noe som i høringsnotatet utrykkes som en intensjon med endringsforslagene.

Undersøkelser indikerer at plan- og byggesaker er utsatt for forsøk på utilbørlig påvirkning. Kommunesektorens etikkutvalg fikk i 2017 gjennomført en undersøkelse av kommunenes egne erfaringer med utilbørlig påvirkning i kommunene. Blant enhetslederne i kommunene kjente 62 prosent til at ansatte eller folkevalgte hadde opplevd en eller flere former for utilbørlig påvirkning. Areal, plan og byggesak var det saksområdet som i størst grad ble utpekt som utsatt for slik utilbørlig påvirkning.

Lokaldemokratiundersøkelsen (KS 2019) viste at mange innbyggere mener at de som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, lettere får ivaretatt sine interesser. Et klart flertall av de spurte oppgir at denne påstanden passer nokså godt eller svært godt. Det er altså en utstrakt oppfatning blant innbyggerne om at det foregår forskjellsbehandling i kommunene.

TI Norge vil advare mot de foreslåtte endringene i loven § 19-2. Vi anser hovedreglene i loven om at arealbruk og byggetiltak skal styres gjennom planer, som et sentralt vern mot press, forskjellsbehandling og korrupsjon i plan- og byggesaker. Ved å øke kommunenes handlingsrom for å innvilge dispensasjon, åpnes det for at en større del av arealbruk og byggetiltak fastlegges utenfor de ordinære beslutningsprosessene som følger av loven. TI Norge tror en slik senket terskel for å innvilge dispensasjoner vil føre til at et økende antall tiltak vil omsøkes gjennom dispensasjoner, der tiltakshavernes argumenter og påvirkning vil tillegges større vekt, med tilhørende økt risiko for at press, utilbørlig påvirkning og korrupsjon kan gjøre seg gjeldende. I en situasjon der plan- og byggesak er det kommunale saksfeltet som innbyggerne har lavest tiltro til, vil TI Norge advare mot lovendringer som kan øke spillerommet for forskjellsbehandling og vennetjenester.