Forsiden

Høringssvar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Nittedal kommune

Dato: 13.08.2020

Svartype: Med merknad

Nittedal, 13/8 2020

Høringssvar til forslag til endringer i Plan- og bygningsloven (sak 19/5267) fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Nittedal kommune.

Departementets formuleringer til forlag til endringer i Plan- og bygningsloven innebærer at kommunene får større frihet til å gi dispensasjon fra krav om tilgjengelighet og universell utforming.

Dette innebærer at det i økt grad blir opp til hver kommune om innbyggerne ivaretas, noe som vil svekke likestilling og likeverdig deltakelse i Norge.

Formålet med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er å behandle saker som er særdeles viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludert arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsevne og arbeid med å øke tilgjengelighet og bærekraftige løsninger som beskrevet i Plan- og bygningsloven § 1-1. Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, og at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor det kommunale saksområdet. Arbeid for å sikre universell utforming er viktig oss.

Vi mener at endringsforslagene slik de nå foreligger må avvises på det sterkeste, og støtter høringssvar fra bla.a. NHF (Norges Handikapforbund) om dette.

Forslagene gir rom for store regionale og kommunale forskjeller i hva som skjønnsmessig anses som fordeler og ulemper, og vil med det føre til mindre forutsigbarhet og selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi vet at kommunene har varierende kunnskap om universell utforming.

Forslagene slik de nå foreligger er lite fremtidsrettede. Endringene vil kunne føre til diskriminering og nedsatt tilgjengelighet for enkelte innbyggere både nå og i fremtiden. Dette vil føre til nedsatt livskvalitet for de menneskene som ekskluderes, og deres familier og nærmeste.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om begrepet «universell utforming» bør nevnes i § 19-2 tredje ledd, enten i tillegg til eller i stedet for, begrepet «tilgjengelighet». Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nittedal kommune anbefaler her å ta inn begrepet «universell utforming» i § 19-2 tredje ledd i tillegg til begrepet «tilgjengelighet». Men dette er ikke tilstrekkeligfor å hindre større kommunal frihet til å gi dispensasjon fra krav om tilgjengelighet og universell utforming. Rådet er skuffet over departementet og regjeringen som her velger å ta flere skritt bakover i tid. Isteden bør departementet fortsette det tverrpolitiske arbeidet med å fremme økt tilgjengelighet og universell utforming, som er samfunnsøkonomisk og bærekraftig. Rådet foreslår derfor at det i lovteksten uttrykkelig presiseres at kommunene ikkefår økt frihet til å gi dispensasjon fra lovkrav tilknyttet universell utforming og tilgjengelighet, gjennom å ta inn universell utforming i § 19-2 andre ledd: «Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, og det bør heller ikke dispenseres fra krav om tilgjengelighet og universell utforming». Det må her gjerne refereres til § 1-1, femte ledd i § 19-2.

Plan- og bygningsloven er ment som et viktig verktøy for å sikre alle våre innbyggere slik at bygg og uteområder er tilrettelagt for alle, overalt i Norge. Dette er viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar derfor sterkt avstand til de endringsforslagene som departementet fremlegger, og foreslår å endre § 19-2 til følgende:

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller andre nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, og det bør heller ikke dispenseres fra krav om tilgjengelighet og universell utforming jmf. § 1-1, femte ledd.

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet, universell utformingogtilgjengelighet.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse.

Mvh

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Nittedal kommu