Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag Venstre

Dato: 01.09.2020

Trøndelag Venstre støtter regjeringens forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Regjeringen la 5. juni fram disse nye retningslinjene ut til høring med høringsfrist 1.10.20. Distriktskommunene får større mulighet til å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten ved en mer «fleksibel forvaltning av strandsoner».

For Trøndelag er Flatanger, Heim, del av Hitra (tidligere Snillfjord), Høylandet, del av Indre Fosen (tidligere Leksvik), Leka, del av Inderøy (tidligere Mosvik), del av Orkland (tidligere Agdenes, Meldal og Snillfjord), Osen, Namsos, Nærøysund, Roan, del av Steinkjer (tidligere Verran) og Åfjord definert som områder med mindre press på arealene (sone 3), hvor kommunene vil få en større fullmakt til å tillate bygging innenfor hundremetersbeltet.

Vi forutsetter at dette gjøres uten vil vesentlig ulempe for friluftsliv og rekreasjon, og at allemannsretten fremdeles veier tungt.

Trøndelag Venstre støtter regjeringens forslag til nye retningslinjer med følgende begrunnelse:

1. Det historiske livsgrunnlaget i denne delen av Trøndelag har vært knyttet til småbruk kombinert med inntekter fra havet i form av fiske eller fraktfart. Nærheten til fiskefelt, gode havneforhold og jord nok til å fø en familie ga for mange et godt livsgrunnlag. Byggematerialene var ikke så gode som lenger inne i landet og boplassene var ofte meget værutsatt. Derfor finnes det få hus igjen for mange av bosettingene fram til 2. verdenskrig. I dag hindres gjenoppbygging av disse områdene av byggeforbudet i strandsonen.

2. Det finne mange eksempler både i Åfjord, Flatanger, Nærøysund og Leka på at fritidsbebyggelse kombinert med fast bosetting har vitalisert bygdesamfunn.

3. Regjeringens forslag åpner for økt bruk til det formålet som har størst verdi både økonomisk og i form av bolyst og blilyst.

4. Fri tilgang til strandsonen er ikke et problem der det er spredt bosetting og relativt langt til større befolkningssentra.

5. Forslaget åpner for større lokal folkevalgt makt innen et saksområde som i stor grad angår folk som bor i distriktskommunene.