Forsiden

Høringssvar fra Ålesund INP - Industri- og NæringsPartiet

Dato: 31.08.2020

Vi leser med stor interesse at regjeringen ikke lytter til sine velgere. Tilt ross for en stadig økende motstand mot rasering av norsk natur og overkjøring av lokaldemokratiet så fortsetter regjeringen å gjøre sitt beste for å kneble og svekke lokaldemokratiet. Regjeringen må være eneste instans I Norge som ikke skjønner at folkeopprøret mot vindturbiner er begynnelsen på en stadig større motstand mot den politikken som føres.

“Departementet foreslår å endre pbl. § 19-2 andre ledd som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig skal fremgå av andre ledd første punktum for å understreke viktigheten av at slike hensyn blir hensyntatt i dispensasjonsvurderingen. Departementet mener den beste måten å gjøre dette på er å fjerne kravet i andre ledd andre punktum om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» Det foreslås å opprettholde dagens ordning hvor lovens skjønnsmessige vurderinger etter første punktum er undergitt rettsanvendelsesskjønn, men endre slik at interesseavveiningen av fordeler og ulemper etter andre punktum skal være undergitt kommunens frie skjønn”

Denne endringen i §19-2 vil frata lokaldemokratiet enhver mulighet til å stoppe den nevnte raseringen av norsk natur. Gjennom disse endringene skaper sentrale myndigheter et inntrykk av at det åpnes for større lokal påvirkning og sentrale myndigheter skaper et inntrykk av at kommunene vil få en styrket mulighet til å gi dispensasjon.

“Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig skal fremgå av andre ledd første punktum for å understreke viktigheten av at slike hensyn blir hensyntatt i dispensasjonsvurderingen. Endringen vil tydeliggjøre at det ikke kan dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt.” Departementet dekker gjennom denne ordlyden sin egen rygg gjennom å sørge for at sentrale reguleringer ikke kan overprøves av lokale forhold. Denne lovendringen gir i realiteten departementet makten til å regulere areal helt ned på kommune nivå uten at kommunene kan motsette seg dette.

I innledningen til endringsforslaget refererer departementet til Granavold erklæringen. Slik Industri- og NæringsParttiet (INP) leser forslaget er ikke dette noen styrking av lokaldemokratiet, men en sterk svekkelse av kommunes anledning til å fravike nasjonale planer.

INP ønsker en styrking av lokaldemokratiet slik at innbyggerne i distrikts Norge har trygghet i hverdagen.

Det fremlagte forslaget vil ikke styrke kommunenes posisjon, det vil derimot styrke sentrale myndigheter sin anledning til å overkjøre lokale planer.

INP er ikke videre begeistret for den sentraliseringspolitikken som føres og ser at dette lovforslaget er nok et skritt I denne rettningen.

INP oppmoder derfor til at det gjøres en endring. En endring som vil medføre en styrking av lokal myndighet, ikke svekkelse slik forslaget foreligger I dag.

Frode Ingebrigtsen

Leder Ålesund INP

Industri- og NæringsPartiet