Forsiden

Høringssvar fra Norges Hytteforbund

Dato: 31.08.2020

Høringssvar: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv.

Norges Hytteforbund (NHF) ble stiftet i 1971 og er i utgangspunktet en paraplyorganisasjon for norske hyttevelforeninger, og har i tillegg en individuell medlemsmasse på ca. 2300 medlemmer. Til sammen er ca. 32.000 hytteeiere tilsluttet NHF, enten via sine velforeninger eller ved individuelt medlemskap.

NHF er godt kjent med Vellenes Fellesorganisasjons (VFO) høringssvar, og vi har under veis hatt en god dialog med dem. NHF har hatt anledning til kommet med enkelte innspill som VFO har tatt hensyn til. NHF kan dermed gi sin fulle og hele støtte til VFOs høringssvar som vi for ordens skyld vedlegger.

Vi vil likevel benytte anledningen til å understreke følgende:

I departementets høringsnotat pkt. 4.1 gjengis fra Granavolden-plattformen at foruten å styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig og regional detaljstyring skal også enkeltmenneskets rettigheter og rettssikkerhet ivaretas samtidig som eiendomsretten skal være et bærende prinsipp.

NHF er imidlertid av den oppfatning at forslaget til endringer i dispensasjonsbestemmelsene i lovens § 19-2 i realiteten innebærer en betydelig svekkelse nettopp av enkeltmenneskets rettigheter og rettssikkerhet. Det åpnes for å gå tilbake til den vilkårlighet man heldigvis gikk vekk fra med 2008-loven. Etter NHFs oppfatning gir nåværende lov en betraktelig bedre rettssikkerhet for borgerne uten at lokaldemokratiet dermed i unødig grad blir lidende. Det kan imidlertid se ut som om departementet igjen ønsker at det skal kunne råde stor usikkerhet rundt konsekvensene av vedtatte planer. Dette er planer som enkeltmennesker skal innrette seg etter og som ofte har betydelige økonomiske konsekvenser også for disse.

Det må være lov å legge til grunn at en kommune ikke bare få år etter at en plan er vedtatt, godkjenner dispensasjoner som kanskje passer kommunen, men uten at enkeltmennesker blir gitt nødvendig mulighet til å ivareta sine interesser. eller til å bli hørt. Med de foreslåtte endringer vil man nå igjen kunne risikere at enkeltmennesket blir overkjørt av en kommune som i alt for stor grad kan ha kortsiktige egne økonomiske interesser for øyet.

Vi ser derfor absolutt ingen grunn til å ta bort begrepet «klart» i loven, snarere tvert imot. Man kunne i stedet styrket rettssikkerheten ved å foreta en viss form for eksemplifisering av begrepet «klart» framfor å ta dette begrep helt bort. Når departementet samtidig vil svekke både Fylkesmannens og domstolenes viktige roller som «vakthunder», er det virkelig grunn til å rope et varsko!

At vurderingen av om det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon ikke lenger skal kunne prøves av våre domstoler er med all respekt nokså oppsiktsvekkende. Ikke bare foreslås altså å fjerne kravet om «klar overvekt», man foreslår i tillegg å ta bort enkeltmenneskets mulighet til å få prøvd kommunenes skjønn av våre domstoler samtidig som Fylkesmannens rolle foreslås svekket. I dag, hvor det må foreligge «klar overvekt» må det i kommunenes avgjørelser fremkomme hvilke kriterier som ligger til grunn for et vedtak, noe som i det minste gir enkeltmennesket mulighet til å nå frem både med klage til Fylkesmannen og i siste instans for våre domstoler. Slik bør det fortsatt være!

For øvrig har som kjent Sverige har gått bort fra dispensasjonsadgang etter dårlige erfaringer. KMD ønsker å gå i motsatt retning og den foreslåtte lovendringen vil meget lett kunne føre til en større fare for vilkårlighet, noe som vel ikke er ønskelig? Det har NHF lang erfaring med at også i noen grad er tilfelle etter dagens lov, og den foreslåtte lovendringen vil ytterligere svekke enkeltmenneskers rettssikkerhet. Onde tunger vil mene at lovforslaget i stor grad tilpasser seg praksis. NHF mener at praksis i så fall heller må strammes inn og tilpasse seg dagens lovverk.

Avslutningsvis anfører vi at den enkelte borgers mulighet for medvirkning, og et forståelig språk, er en forutsetning for borgernes rettsikkerhet. Her er det allerede en svakhet i lovverket, noe NHF ofte får innspill om fra våre medlemmer.

NHF står til disposisjon for departementet dersom det er ønsket.

Med vennlig hilsen

for Norges Hytteforbund

Trond Hagen

Styreleder

Vedlegg: Høringsinnspill fra VFO

Vedlegg