Forsiden

Høringssvar fra Rune Nagell Andersen

Dato: 27.08.2020

« Videre foreslår departementet endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn»

«Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det forslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være "klart" større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.»

Les - VINDKRAFT

Norsk natur vandaliseres i et rasende tempo av vindbaroner, kamuflert som «klimatiltak». Det har resultert i et rettmessig folkeopprør mot kraftutbygging vi ikke en gang har bruk for.

Norge er blant de land i verden som baserer seg på praktisk talt hundre prosent fornybar energi. Det er stort sett bare Albania, Paraguay og Island (geotermisk energi) som ligger foran oss med hundre prosent fornybar kraftproduksjon. Norge følger hakk i hæl med 97,5 vannkraftbasert energiproduksjon.

Fornybar strømproduksjon i form av vannkraft har vært Norges energikilde i årtier.

Det SKAL være høy terskel for å gjøre inngripen i natur og fauna. Den/de beste til å ivareta dette er et lokalt eierskap. Å frata lokal eierskap og overføre dette til et nasjonalt plan er ikke formålstjenelig, og vil få svært uheldige konsekvenser for natur, fauna og de mennesker som eier, bor eller oppholder seg på egen grunn eller i naturen. Det vil bli mye bråk i forbindelse med interessekonflikt(-er). På nåværende tidspunkt og med den rasering og de ødeleggelser som nå gjøres i vårt unike norsk kyst- og fjellandskap med bygging av vindkraft, vil dette ødelegge og ikke bygge for fremtidige generasjoner. Det er bare SÅ kunnskapsløst og gale om det får fortsette! Den store mammon og det forgjettede vindkraft, som fra alle sider, media, politisk og gjennom utdannelse kun vinkler satsing på den forløsende. En skam! Vindkraften etterlater uopprettelige ødeleggelser for fremtiden. Higen etter lettvinte såkalte «grønne»-penger er det drivende.

Vennligst

Rune Nagell Andersen

Rådyrveien 22

4373 Eigersund