Forsiden

Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 31.08.2020

Høringssvar fra Asker kommune - forslag til endringer i plan- og bygningsloven – dispensasjon m.m.

Vilkår en, «vesentlig tilsidesatt»

Departementet foreslår at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig skal fremgå av ordlyden, slik at dispensasjon ikke kan gis dersom slike hensyn blir vesentlig tilsidesatt. Endringen må ses i sammenheng med at departementet samtidig foreslår at fjerde ledd oppheves.

Det er naturlig nok vanskelig å være uenig i at hensynet til nasjonale og regionale interesser er et hensyn av spesielt stor vekt, på linje med hensynene i lovens formålsbestemmelse. Spørsmålet er likevel om det er et fornuftig lovteknisk grep å oppheve fjerde ledd, og «flytte» nasjonale og regionale interesser inn i andre ledd.

Asker kommune er positiv til en slik endring, først og fremst siden dette fremstår som en forenkling av lovteksten. Vi kan heller ikke se at dette kan gå ut over kvaliteten i den vurderingen kommunen skal gjøre. Snarere vil dette kunne bidra til å løfte frem synligheten av viktige nasjonale og regionale interesser. Etter vår erfaring har ordlyden i fjerde ledd bydd på enkelte utfordringer, særlig siden bestemmelsen oppstiller en «bør»-regel for kommunen der typisk fylkesmannen eller fylkeskommunen har uttalt seg negativt. Vår erfaring er at disse instansene svært ofte er negative, selv ved tiltak som kommunen etter beste skjønn ikke kan se at berører nasjonale eller regionale interesser i særlig grad. Etter kommunens syn har ikke bestemmelsen i fjerde ledd fungert spesielt godt, og det fremstår derfor som fornuftig å oppheve bestemmelsen samtidig som deler av innholdet forenkles og flyttes til andre ledd.

Vilkår to, «fordelene må være større enn ulempene»

Slik Asker kommune ser det legger departementet her opp til endringer i bestemmelsen som vil få stor betydning i praksis. Endringene innebærer både

at vilkåret om «klart større» fjernes, fordelsbegrepet utvides, vurderingen endres fra rettsanvendelse til fritt skjønn, og både fylkesmannens og domstolenes kompetanse blir innskrenket.

Spørsmålet er om dette er rette veien å gå for å styrke lokaldemokratiet. Er det egentlig ønskelig at kommunen skal bruke mye tid og ressurser på å utarbeide gode planer etter en omfattende prosess basert på medvirkning og tillit, for så i ettertid å legge opp til en lav terskel for å fravike de samme planene i behandlingen av enkeltsaker? Asker kommune frykter at dette kan gå på bekostningen av tilliten til både forvaltningen og lokaldemokratiet. Asker kommune anser at endringene som foreslås vil medføre en utvikling som fremstår som rettssikkerhetsmessig betenkelig. Lokaldemokratiet er også langt på vei ivaretatt nettopp gjennom kommunens rolle som planmyndighet.

Vi merker oss departementets uttalelser i høringsnotatet om at endringen kan føre til en viss økning i antallet innvilgede dispensasjoner, men at det ikke er grunn til å anta at det vil bli en vesentlig økning. Samlet sett medfører endringene at terskelen for dispensasjon blir vesentlig redusert slik Asker kommune oppfatter disse. Kommunen anser derfor at endringene samlet sett vil kunne føre til en betydelig økning i antallet dispensasjoner.

Et utvidet fordelsbegrep gir rom for en kreativ argumentasjon fra tiltakshavers side, og kommunen har vanskelig for å se hvorfor forhold som ikke er særlig relevante ut i fra et arealplanmessig ståsted bør tillegges vekt. Dette kommer i tillegg til at det ofte er utfordrende å måle ulempene i den enkelte sak. I en enkeltstående byggesak vil det ofte fremstå som om fordelene for tiltakshaver er større enn ulempene, bl.a. fordi det først og fremst er tiltakshaver som argumenterer for sin søknad. Det er verd å merke seg at departementets henvisning til «en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom» blir ivaretatt også ved praktiseringen av dagens bestemmelse. For eksempel vil hensynet til økt bokvalitet og bedre planløsning kunne vektlegges som en relevant fordel.

I realiteten er det ofte økonomiske hensyn som ligger bak mange søknader om tiltak med dispensasjon, selv om dette ikke er et uttalt motiv. Strengt tatt kan en si at det her egentlig er snakk om fordeling av økonomiske goder, der den som argumenter best for sin søknad også sitter igjen med potensielt størst økonomisk verdi. Selv om økonomiske forhold ikke er direkte relevant vil endringene som er foreslått i praksis kunne føre til at økonomiske forhold tillegges for stor vekt, og da ofte på bekostning av andre hensyn som kulturlandskap, naturverdier, bokvalitet, allmennhetens interesser m.m. Asker kommune anser at de foreslåtte endringene vil kunne medføre en utvikling der bokvalitet og «grønne interesser» vil bli skadelidende på grunn av at økonomiske interesser for tiltakshaver vil gå foran.

Samlet sett er Asker kommune positiv til endringene som er foreslått vedrørende vilkår en, «vesentlig tilsidesatt». Når det gjelder endringene som er foreslått for vilkår to «fordelene må være større enn ulempene» er Asker kommune negativ til endringene. Her bør heller dagens bestemmelse opprettholdes.

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at saken vil bli behandlet politisk i møte 9. september 2020, og utvalgets vedtak vil bli ettersendt pr epost.