Forsiden

Høringssvar fra Byggmesterforbundet

Dato: 31.08.2020

4.1 BAKGRUNN

Byggmesterforbundet støtter regjeringen når den vil styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig- /regional detaljstyring, men det kan synes som om det i høringsforslaget i for stor grad legger vekt på dette gjennom dispensasjon fra egne vedtatte planer. Hovedutfordringen for kommunene er ofte føringer knyttet til sentrale myndigheter på stat- og regionnivå som i stor grad begrenser lokaldemokratiet. Som eksempel på dette er utviklingen med sentrale myndigheters føringer knyttet til by- og tettstedsutvikling. De førende tanker om dette er forståelige, men rundt om i landet ser vi nå mange eksempler på at det bidrar til en boligstruktur som avviker betydelig fra etterspørselen i markedet, gir ustabile bomiljøer og utfordrer innbyggernes sosiale trygghet.

Byggmesterforbundet anser at hovedutfordringen knyttet til dispensasjon er at mange kommuner ikke har oppdaterte areal-/ reguleringsplaner, og dermed ikke har det grunnleggende verktøy for å ivareta oppgaven for å kunne gjøre en helhetlig avveining i den enkelte byggesak. Det at kommunene ikke tilstrekkelig prioriterer en så sentral oppgave som plan- og reguleringsarbeid er en betydelig utfordring for Innbyggerne, næringslivet og byggenæringen.

Byggmesterforbundet er enig i at enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas, og eiendomsretten skal være et bærende prinsipp i lover og regler. Med enkeltmennesker forstår vi også dette som næringsdrivende, og i likhet med privatpersoner er også disse avhengig av forutsigbarhet for å kunne investere og sikre sine verdier. Videre må rettigheter og rettssikkerhet forstås slik at de som blir berørt av tiltaket, også har forutsigbarhet og får ivaretatt sine interesser.

4.3.1 Forslag til endring i § 19-2 andre ledd

Byggmesterforbundet er overrasket over at man, på tross av at evalueringen av dispensasjonsbestemmelsene (jfr. 4.2.5) oppfattes som mye klarere enn i den forrige loven, foreslår endringer som går i retning av tidligere regelverk. Dette fordi erfaringene med kommunens behandling ofte anses som uforutsigbare. Det vil skape usikkerhet for fremtidig utvikling av et allerede regulert område, med påfølgende uforutsigbarhet for kjøp og salg innenfor regulerte områder, redusere prinsippet om likebehandling, og respekten for gjeldende regler kan reduseres.

Med henvisning til kommunenes ofte vilkårlige behandling i disse saker er det ikke å anbefale at domstolene ikke kan prøve kommunens skjønnsutøvelse.

For mange kommuner vil forslaget innebære at den negative situasjonen med utdaterte areal- og reguleringsplaner forsterkes.

4.3.2 Spørsmål om det er behov for en presisering i § 19-2 tredje ledd om universell utforming

Byggmesterforbundet mener generelt, at regelverket på best mulig måte viser hva myndighetene ønsker å oppnå ved ulike paragrafer. Det foreslås at universell utforming tas inn i bestemmelsen som følger:

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet, universell utforming og tilgjengelighet.