Forsiden

Høringssvar fra Norges kulturvernforbund

Dato: 01.09.2020

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv.

Norges kulturvernforbund viser til høring om forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og takker for muligheten til å komme med innspill.

Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for det frivillige kulturvernet. Vi har i dag 28 landsdekkende medlemsorganisasjoner innenfor kulturarvsfeltet med 2000 lokale lag og mer enn 250 000 medlemmer.

Vi viser til høringssvar fra to av våre medlemmer, Fortidsminneforeningen og Forbundet KYSTEN, og stiller oss bak deres innspill.

Som de også nevner, viser vi spesielt til viktigheten av forutsigbarhet i byggesaker og det klare utgangspunktet om at Plan- og bygningsloven og vedtatte planer skal følges. Vi uttrykker stor bekymring for at det i forslaget foreslås å senke terskelen for dispensasjon – spesielt der det går på bekostning av kulturvernhensyn, herunder kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.

Vi viser for øvrig til regjeringens mål om ivaretakelse av kulturarv og kulturmiljøer, som skissert både i Kulturmeldingen og Kulturmiljømeldingen. Vi viser også til våre internasjonale forpliktelser på feltet, herunder FNs bærekraftsmål 11.4. som handler om å styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. Vi frykter at en helhetlig forvaltning av kulturarv og kulturmiljø vil svekkes hvis dispensasjoner blir mer utbredt.

Med vennlig hilsen

Toril Skjetne

Generalsekretær
Norges kulturvernforbund