Forsiden

Høringssvar fra Marianne Wærenskjold

Dato: 21.08.2020

Dette forslaget vil ytterligere redusere lokaldemokratiet! Jeg tolker lovendringen dit hen at terskelen for å gi dispensasjoner, vil ytterligere senkes. Allerede nå blir lokaldemokratiet overstyrt, og klager på dispensasjoner blir avfeid over en lav sko!

Å gjøre det lettere å gi dispensasjoner, vil fortsette å rasere Norges fjell-, og kystlandskap. Vindkraftutbyggingen er et eksempel hvor utbyggere som Zephyr og Trønderenergi overstyrer lokaldemokratiet med energiloven i hånd! Natur og dyreliv har over flere år blitt ofret som følge av vindkraftutbyggingen. Pr. idag blir lokale konsesjonsklager overstyrt av OED og NVE, og Norges befolknings demokratiske rettigheter står for fall! Og det her helt feil vei å gå! Naturmangfoldloven må igjen få fortrinnsrett over energiloven!

En lovendring må vektlegge regionale ytringer, og ikke overstyres sentralt av aktører med profitt og økonomiske insentiver!