Forsiden

Høringssvar fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Sarpsborg kommune

Dato: 26.08.2020

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Sarpsborg kommune støtter ikke departementets forslag til ny paragraf 19-2. Rådet ønsker at muligheten for å gi dispensasjon holdes like restriktivt som i dag, og mener at den opprinnelige paragraf 19-2 bør beholdes.

Til departementets spørsmål om bruk av begrepene «universell utforming» og «tilgjengelighet», er rådet av den klare mening at «universell utforming» er det riktige begrepet å bruke. Dette samsvarer også med likestilling- og diskrimineringsloven.