Forsiden

Høringssvar fra Arne Berg

Dato: 27.08.2020

PBL er den viktigste loven for ivaretakelse av natur og miljø. Sissel Rønbeck kalte den også i sin tid for den viktigste kvinneloven fordi det er PBL som er det altoverskyggende viktigste redskapet i utforming av nærmiljø og oppvekstmiljø. Utviklingen i samfunnet må styres etter planer basert på medvirkning og forutsigbarhet. Endringene i dispensasjonsregelverket i § 19 vil svekke hensynet til natur, miljø og oppvekst kraftig og tjene særinteresser. Dispensasjoner går oftest under radaren for lokalbefolkning og berørte parter, slik at medvirkning uteblir.

Det er også uheldig at kravet om tydlighet i forhold til nasjonale føringer svekkes.

PBL trenger heller å styrkes for å gi mer medvirkning, og at folk får eierskap til lokal utvikling, heller enn avmaktsfølelse.. Her er også et vesentlig poeng og ta vindkraftsaker tilbake fra energiloven til PBL.

Derfor klart nei til endring av dispensasonsregelverket.