Forsiden

Høringssvar fra Naturvernforbundet i Vestfold, Naturvernforbundet i Sandefjord

Dato: 27.08.2020

Erfaring viser at spørsmålet om dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan, gjerne oppstår når utbyggingsinteresser står mot almene samfunnsinteresser. Det kan være hensynet til friluftsliv, natur, klima, støy, energi. Det kan bl. .a. dreie som om hyttebygging, bygging i strandsonen eller tiltak i vernede områder.

I arbeidet med å lage en reguleringsplan, blir normalt de nevnte hensynene grundig vurdert. Reguleringsprosessen gir anledning til et langsiktig perspektiv. Praksis i dispensasjonssaker viser at avgjørelsen blir mer kortsiktig, ønsket om å imøtekomme søkers interesser blir gjerne mer tungtveiende enn de langsiktige hensynene som ligger til grunn for reguleringsplanen.

Det er vanskelig å sette en økonomisk verdi på de nevnte samfunnshensynene. Utbyggingsinteressene har ofte en målbare økonomisk verdi. I vårt samfunn tillegges økonomiske konsekvenser av et vedtak, gjerne avgjørende betydning.

Ved utarbeidelse av en reguleringsplan blir alle innbyggerne og organisasjoner invitert til å komme med sine synspunkter. I dispensasjonssaker, inviteres ikke andre enn tiltakshaver til å legge fram sitt syn for kommunen. Det fører i praksis til at talspersonene for de nevnte almene hensynene, i praksis ikke blir hørt i dispensasjonssaker.

Personer og organisasjon uten særig kompetanse på det aktuelle juridiske fagområdet, kommer ofte til kort når de ønsker å gi uttrykk for sitt syn. Forslaget om endringe av reglene om dispensasjon, gjøre vurderingene ennå mer skjønnsmessige, og derfor kompliserte og krevende for vanlige folk.

En senkning av terskelen for dispensasjon fra reguleringsplan, vil føre til en svekkelse av de langsiktige og ikke-økonomiske hensynene og interessene i samfunnet. Naturvernforbundet i Vestfold og Naturvernforbundet i Sandefjord, går derfor i mot Regjeringens forslag til endring av Pbl§ 19-2.

for Naturvernforbundet i Vestfold og Naturvernforbundet i Sandefjord,

Christopher Gallaher

hhv leder og sektretær