Forsiden

Høringssvar fra tirillmohn@hotmail.com

Dato: 26.08.2020

I Norge er det kommunene som i svært stor grad bestemmer hvordan arealene skal benyttes, og plan- og bygningsloven regulerer hvordan det foregår. Hvilke områder som skal brukes til hva i årene som kommer blir bestemt gjennom grundige prosesser rundt arbeidet med kommuneplanen.
Innbyggere, organisasjoner og myndigheter skal inviteres inn i prosessen for å belyse konsekvensene av det som planlegges. Det er gjennom slike prosesser du og vi kan si fra om verdifulle naturområder som ikke bør bli byggesone, om hundremeterskoger vi ønsker å bevare, om bekkeløp, salamandergater og tilgang til badeplasser. På samme måte får utbyggere legge fremme sine ønsker i denne prosessen.
Denne medvirkningen gir lokalpolitikerne mer kunnskap og sikrer at saken blir bedre belyst før de veier interesser mot hverandre og fatter vedtak om hvilke arealer som skal brukes til hva.
Dette er den beste måten å sikre at avgjørelser man tar er riktige, samtidig som demokratiske prosesser blir ivaretatt. Jo flere hensyn som tas utover utbyggers personlige interesser, desto høyere kvalitet får resultatet. Den demokratiske og lokale prosessen fungerer som en foredling av "råstoffet", som sjelden er godt nok i seg selv. I en tid hvor kloden bebygges og beskattes til bristepunktet, er det nettopp "tregheten"og kvalitetssikringen i en demokratisk prosess som er løsningen - både med tanke på klimaspørsmål og miljøutfordringer.
En lovendring må derfor på ingen måte tillate overkjøring av kommunale og lokale bestemmelser.