Forsiden

Høringssvar fra Nittedal kommune

Dato: 10.09.2020

Høringssvar fra Nittedal kommune. Behandlet i Formannskapet 24.8, sak 78/20:

Vedtak:

Hjemmel til å gi forskrift om arealsoner:

Nittedal kommune støtter forslaget om å etablere hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med arealdimensjon (nytt § 8-1 tredje ledd). Nittedal kommune vil samtidig påpeke at det også er behov for å kunne foreta nye vurderinger av tegnereglene, og forventer å få forslag til tegneregler på høring, gjennom offentlig gjennomsyn av vedlegg til kart- og planforskriften.

Om hensynssoner:

Nittedal kommune støtter forslaget om presisering i loven om bruk av hensynssone (§ 12-6 nytt andre ledd).

Dispensasjon:

Det å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering innebærer et større handlingsrom for kommunen. Nittedal kommune støtter departementets forslag.

Om spørsmål om det er behov for en presisering i § 19-2 tredje ledd om begrepet «universell utforming» bør nevnes i § 19-2 tredje ledd, enten i tillegg til eller i stedet for, begrepet «tilgjengelighet»:

Begrepet Universell utforming omfatter et mer grunnleggende begrep, men det kan være vanskelig å oppnå i enkeltsaker dersom det grunnleggende grep ikke er ivaretatt i reguleringsplaner. Nittedal kommune støtter at begrepet universell utforming bør legges som tillegg til tilgjengelighet. Det bør presiseres at for verneverdige, vernede og fredede bygg bør begrepet tilgjengelig benyttes.

Vedlegg