Forsiden

Høringssvar fra Norkart AS

Dato: 31.08.2020

Til forslag om presisering i loven om bruken av hensynssone.

Vårt forslag til nytt andre ledd i plan- og bygningsloven § 12-6:

Hensynsone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav f, kan ikke brukes i reguleringsplan.

Bakgrunn for vårt forslag er at vi ser at gjeldende regler lager uklare planer. Etter vårt syn er detaljeringssone i en reguleringsplan enstydende med at den eldre planen virker fullt ut innenfor detaljeringssonen. Dette er det samme som at det er en indre planavgrening i planen (hull). Vi ser at det i praksis reguleres slik at den eldre planen likevel blir overstyrt på enkelte områder innenfor detaljeringssonen. Vårt forslag vil hindre slik uheldig regulering.