Forsiden

Høringssvar fra Friluftsrådenes Landsforbund

Dato: 28.08.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

www.regjeringen.no/ID2686028

28. august 2020

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til høringsnotat, og takker for muligheten til å kommentere endringsforslagene, som er av vesentlig betydning for naturmangfold og friluftsliv. Vi er paraplyorganisasjon for 27 interkommunale friluftsråd, med over 200 medlemskommuner, og har som formål å styrke det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Vi har forsterka vårt fokus på FNs bærekraftmål både gjennom et eget notat om vår oppfølging og i nytt prinsipprogram. FL vil innledningsvis også understreke den trusselen tapet av naturmangfold utgjør – dokumentert gjennom FNs naturpanel. Tap av naturmangfold har stor negativ betydning for naturopplevelser knytta til friluftsliv.

FL savner at det i høringsnotatet er vurdert hvordan endringene vil innvirke på Norges oppfølging av FNs bærekraftmål. Prinsipielt mener vi slik vurdering bør være en obligatorisk del av alle forslag hvor det er relevant, på lik linje med vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser.

Forslag om endringer i dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven

FL er enig i den foreslåtte presiseringen i §19-2 om at kommunene skal ta hensyn til regionale og nasjonale interesser. FL er uenig i de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven (PBL) som gjør det enklere å gi dispensasjon.

Vi mener det er viktig for ivaretaking av natur- og friluftslivsområder å opprettholde og fremme PBLs prinsipp om at arealbruk skal styres gjennom de rammer som vedtas i arealplaner. Dispensasjoner fører til uthuling av dette prinsippet, og til en «bit for bit» nedbygging uten helhetsvurderinger. Situasjonen i strandsona i Oslofjordområdet illustrerer hvor galt det kan gå når omfanget av dispensasjoner blir for stort.

FL mener det er sterkt faglig belegg for å gå mot endringsforslagene som innebærer at det skal bli enklere å få dispensasjon til utbyggingsformål. Vi viser til evalueringa av PBL (EVAPLAN) gjengitt i høringsnotatet: «Evalueringen peker på faren for at hensikten med plansystemet uthules gjennom enkeltvedtak, og at en rekke hensyn som skal ivaretas gjennom planleggingen, ikke blir lagt tilstrekkelig vekt på i dispensasjonsvurderingene.» Videre viser vi til Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker der Riksrevisjonen bl.a. anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet å sikre bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis. I følge Riksrevisjonens rapport er «Statsråden (er) enig med Riksrevisjonen i at for mange dispensasjoner vil kunne svekke legitimiteten til planer som er vedtatt etter omfattende prosesser, og bidra til å undergrave nasjonale og vesentlige regionale interesser». FL viser også til at Stortinget i 2017 sa nei til et liknende forslag om å lette dispensasjonsadgangen.

En rekke natur- og friluftslivsorganisasjoner har reagert svært negativt på forslagene om endringer i dispensasjonsbestemmelsene. FL mener det er et signal en må ta på alvor når organisasjoner med over 400.000 medlemmer som på ideelt grunnlag engasjerer seg for å ta vare på natur- og friluftslivsområder til beste for fellesskapet, reagerer så skarpt. Det er et alvorlig demokratisk problem når disse føler at forslaget innebærer at deres muligheter til å bli hørt, svekkes vesentlig. For utvikling av samfunnet i bærekraftig retning er det et stort tap om kompetansen i natur- og friluftslivsorganisasjonene ikke blir en del av beslutningsgrunnlaget.

FL vil også advare mot at det oppkonstrueres motsetninger mellom lokalt sjølstyre, og et opplegg for forvaltning av arealer som innebærer bruk av planer etter PBL med brei medvirkning, best mulig kunnskapsgrunnlag, og en samla balanse mellom ivaretaking av lokale, regionale og nasjonale hensyn. Ved å utvide kommunenes dispensasjonsadgang svekkes mulighetene for åpne og breie beslutningsprosesser med god medvirkning i lokalsamfunnene. Det er ikke å styrke det lokale sjølstyret, men å svekke demokratiet i lokalsamfunn. Arealdisponering har både lokale, regionale og nasjonale aspekter, som må balanseres, for å gi de beste og mest helhetlige løsninger. Utbyggingstiltak er som hovedregel irreversible, og sumeffekten av små enkelttiltak kan gi store negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Framfor å dyrke motsetninger, bør regjeringa legger til rette for og utvikle gode prosesser for samhandling mellom lokale-, regionale- og nasjonale- myndigheter bl.a. med vekt på helhetsløsninger og at all tilgjengelig fagkunnskap skal danne grunnlag for beslutninger. Forslaget om å uttrykkelig nevne i §19-2 nasjonale og regionale interesser er et godt grep i den retning som vi støtter.

Hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med arealdimensjoner.

FL mener dette er et fornuftig og viktig forslag som vi støtter.

Forslag om presisering i loven om bruken av hensynssoner

FL oppfatter at dette er en opprydding i uklare forhold om hvilke planer som gjelder for samme areal. Det er viktig for alle parter at dette gjøres mest mulig oversiktlig. Vi forutsetter at lovendringen ikke innebærer noen svekkelse av de hensyn som hensynssonene i opprinnelige planer var ment å skulle ivareta.

Vennlig hilsen

Friluftsrådenes Landsforbund

Morten Dåsnes

Daglig leder