Forsiden

Høringssvar fra Audun Stølen

Dato: 28.08.2020

Det er min erfaring at de som skal ta endelige beslutninger i plansaker og andre saker bør være så nær og hands on til sakene som mulig. Mener derfor at det er vesentlig at kommunene som er det nærmeste forvaltningsorganet til slike saker har den endelige vetorett til denne typer saker.

Er enig i formuleringen at ulempen må være vesentlig større enn fordelen om en skal stoppe en sak. Utfordringen er hvem som skal vurdere og avgjøre denne ulempen/fordelen. Etter mitt syn må dette avgjøres lokalt, altså på kommunalt nivå.

Mener denne endringen av plan og bygningsloven er uheldig og mener den vil øke konfliktnivået og antallet uheldige beslutninger som vil påvirke befolkningen negativt.