Forsiden

Høringssvar fra Barn og Unges Representant i plansaker, Kristiansand Kommune

Dato: 31.08.2020

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Som Barn og Unges representant i plansaker i Kristiansand Kommune ønsker jeg å uttrykke en sterk bekymring for de foreslåtte endringene i § 19-2. Det heter at:

"Både justeringen av kravet til interesseovervekt og begrensningen i muligheten for overprøving innebærer at forslaget gir økt handlingsrom for kommunen. Departementet mener at endringene i første og annet punktum sett under ett på en god måte ivaretar balansen mellom kommunalt selvstyre og behovet for å ivareta nasjonale og regionale interesser."

Barn og unges interesser nevnes som noe som KAN være av nasjonal interesse. En stor grad av vurderingene rundt hvordan barn og unge blir berørt av ulike dispensasjonssaker blir ikke nødvendigvis vurdert som av nasjonal interesse. For å overholde plan- og bygningslovens formål om å ivareta hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er det nødvendig med en presisering av hvilken myndighet fylkesmannen skal ha når det kommer til å overprøve dispensasjonssaker hvor hensynet til barn og unge er relevant. For å sikre barn og unges rettigheter er det svært viktig at ALLE forhold som berører barn og unge kan overprøves av fylkesmannen, og ikke bare de forholdene som vil regnes som av nasjonal interesse.

Med vennlig hilsen

Tone Mjåland

Barn og Unges Representant i Plansaker, Kristiansand kommune