Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184164

Dato: 31.08.2020

Meknad:

Forslag til endring av plan- og bygningsloven må ikke skje pga uakseptable konsekvenser det vil ha for natur miljø, innbyggere og landet som helhet.

Oppsummert:

  • Ber departementet legge bort endringsforslagene som omhandler dispensasjoner.
  • Deler ikke departementet sin oppfatning om forslagene vil styrke lokaldemokratiet. Vi mener tvert om at forslagene innebærer enn svekking av både lokaldemokratiets legitimitet og det sivile samfunns og folk flest sine mulighet til medbestemmelse og kunnskapsdeling.
  • Ber departementet også legge bort endringene som vil innskrenke innsigelsesretten til Fylkesmannen, da denne ivaretar nasjonale interesser som unik natur i kommunens saksbehandling.
  • Ber departementet legge bort endringene som vil innskrenke domstolens myndighet til å kontrollere at lovens saksbehandlingsregler følges i kommunene. Domstolskontroll bidrar til felleskapets rettssikkerhet.
  • Ber departementet anerkjenne funnene i Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge (2006-2007), Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (2011-2012) og Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker (2018-2019).
  • Ber departementet anerkjenne funnene og rådene som det fireårige forskningsprosjektet EVAPLAN (2014-2018) gjorde i sin analyse av dagens plan- og bygningslov.
  • Ber departementet anerkjenne Sivilombudsmannens kontinuerlige uttalelser om at permanente endringer i arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise
  • Ber departementet anerkjenne St meld 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold. Regjeringens egne målsetninger i stortingsmeldingen harmoniserer dårlig med de foreslåtte endringene i dispensasjonsmuligheten.
  • Forslagene som gjelder regionale arealsoner, får ikke ut potensialet i større vekt på regional arealplanlegging.