Forsiden

Høringssvar fra KS

Dato: 31.08.2020

Det vises til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. - regional plan, dispensasjon m.m.

KS støtter forslaget om å etablere hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan og forslaget om presisering i loven om bruk av hensynssone (§ 12-6 nytt andre ledd).

KS støtter deler av forslaget til endringer i plan- og bygningslovens §19-2, men KS kan ikke støtte forslaget om å fjerne kravet til klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon (§ 19-2 annet ledd, annet punktum). KS mener at departementets forslag i svært liten grad vil øke et kommunalt handlingsrom. Den praktiske konsekvensen av forslaget vil først og fremst bli at betydningen av planinstituttet svekkes. Planinstituttet er et sentralt virkemiddel for utvikling av lokalsamfunnene, som uansett gir kommunene stort handlingsrom, og som også sikrer gode prosesser for bred innbyggerinvolvering. KS anbefaler derfor at gjeldende lovregulering videreføres på dette punktet.