Forsiden

Høringssvar fra Kragerø kommune v/ Hovedutvalg for plan og bygg

Dato: 31.08.2020

Kragerø kommune har ingen merknader til de forslåtte endringene i pbl. §§ 8-1 og 12-6 eller retting av feilene i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd. Samtidig er Kragerø kommune positive til at kravet om «klart» større fordeler enn ulempene fjernes i pbl. § 19-2 annet ledd.
Imidlertid har Kragerø kommune merknader til den foreslåtte endringen av pbl. § 19-2 andre og fjerde ledd.


Det følger av deres høringsnotat pkt. 4.3.1 at departementet ønsker å endre loven slik at nasjonale og regionale interesser uttrykkelig blir nevnt i første punktum, på lik linje med hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynene i lovens formålsbestemmelse. Det er foreslått at pbl. § 19-2 fjerde ledd utgår, og at § 19-2 andre ledd etter lovendringen lyder som følger:


«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller andre nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler».


Foreslåtte endring synes etter vår oppfatning å medføre en innstramming av bestemmelsens ordlyd. Pbl. § 19-2 fjerde ledd er i dag en såkalt «bør» bestemmelse. Ved å settes som et nytt formelt vilkår at andre nasjonale eller regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt, synes dette utgangspunktet å være endret. Kragerø kommune mener det må komme tydeligere frem om kommunen fortsatt vil ha anledning til å gjøre vedtak i strid med statlige- og regionale myndigheters uttalelser dersom det er uenighet om uttalelsenes innhold og konklusjon. Det vises til deres høringsnotat side 24, hvor det fremgår at «det er vedkommende myndighet som på skjønnsmessig grunnlag avgjør om det foreligger nasjonale eller regionale interesser som blir berørt av dispensasjonsvedtaket, jf. tilsvarende for innsigelse – ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 191. Det er etter vårt syn hensiktsmessig at kommunen beholder adgangen til å gjøre vedtak i strid med regionale myndigheters uttalelser. Tiltakets påvirkning på nasjonale eller regionale interesser vil da kunne være et tema i Fylkesmannens klagebehandling.

Det fremgår av høringsnotatet at det er en intensjon med lovendringen å understreke at nasjonale og regionale interesser er viktige hensyn som skal ivaretas ved vurderingen av de lokale forholdene i byggesaken. Dessuten er lovendringen ment å tydeliggjøre kommunens ansvar for å sikre at nasjonale og regionale interesser forståes og ivaretas i den lokale sammenhengen.


Kragerø kommune vil bemerke at det i dag tydelig fremgår av pbl. §§ 19-1 at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Derfor mener Kragerø at det i utgangspunktet er lite hensiktsmessig å tillegg pbl. § 19-2 annet ledd et nytt vilkår. Hvis det er behov for ytterligere presisering av at statlige og nasjonale retningslinjer skal tilleggs vekt, bør dette etter vårt syn heller inntas i pbl. § 19-2 tredje ledd. Regionale og statlige myndigheter har rettslig klageinteresse i saker som berører deres interesseområder, og kommunen er etter dagens pbl. § 19-2 fjerde ledd pålagt å tillegge deres forhåndsuttalelser særlig vekt. Kragerø kommune mener nasjonale og regionale interesser har tilstrekkelig vern etter gjeldende lovverk og at det derfor ikke er behov for innstramming av lovverket i ved å tilføye formelle vilkår.