Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 25.08.2020

Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Fylkesutvalget i Trøndelag behandlet saken i møte 19.08.2020 som sak 240/20

Fylkesutvalget 2019-2023 sitt vedtak

«Fylkesutvalget slutter seg til høringsforslaget om utvidet adgang til skjønnsutøvelse for kommunene i dispensasjonssaker. Dette ut fra ønske om et større handlingsrom for kommunene.

Fylkesutvalget anbefaler at «universell utforming» brukes i stedet for begrepet «tilgjengelighet» i tredje ledd av § 19-2.

Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige endringene.»

Dette er fylkeskommunens endelige uttalelse i saken. For saksframlegg og protokoll, se her

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan Vegard Hagerup

seksjonsleder rådgiver