Forsiden

Høringssvar fra Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer.

Dato: 29.08.2020

Til

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Høringsuttalelse

Forslag til endringer i pbl 2020. (Regional plan, dispensasjon mm. )

Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer er en sammenslutning av foreninger, lag og privatpersoner som arbeider for at det skal opprettes felles naturforvaltning innenfor et avgrenset fjellområde som de tre kommunene deler. Nettverkets arbeidsgruppe vil med dette gi sitt bidrag til høringen.

Kommentar til endringer i pbl § 19-2.

I vårt nettverk er problemstillingene særlig knyttet til utbyggingspress i fjellet. Vi erfarer at naturområder har dårlig vern i planer og lovverk, og at helhetlige og langsiktige vurderinger lett kommer i bakgrunnen. Dette går på bekostning av nasjonale og regionale interesser knyttet til friluftsliv og landskapsvern.

De foreslåtte lovendringene i pbl § 19-2 handler om utvidet adgang for kommunene til å innvilge dispensasjon i plan- og byggesaker. Konkret omformes paragrafens 2. ledd samtidig som paragrafens nåværende 4. ledd utgår. Dette vil gi kommunene anledning til selv å bestemme grad av hensyn til regionale og nasjonale problemstillinger. Samtidig vil det bli vesentlige begrensninger i retten til medvirkning, sammenlignet med dagens lovverk.

I utgangspunktet må det forventes framlegg av overbevisende argumenter når målet er å endre på lovverkets tilgang til dispensasjoner. Da er det også nødvendig at potensielt uønskede konsekvenser av lovendringen belyses grundig. Fra vårt ståsted savner vi en redegjørelse i saksframlegget som tar for seg den foreslåtte lovendringens iboende fare for ytterligere tap av naturområder.

Pbl § 19-2, andre ledd.

Ved den foreslåtte endringen forsvinner bestemmelsen som uttrykker at statlige og regionale mål og rammer skal tillegges særlig vekt. Dermed vil kommunene etter eget skjønn kunne avgjøre graden av hensyn til overordnede problemstillinger.

Generelt er vi skeptiske til en lovendring som gjør det mulig for kommuner å se bort fra helhetlige vurderinger, både internt og ut over egne grenser, og særlig når beslutningene skal være undergitt fritt skjønn, slik det uttrykkes i Departementets høringsbrev. Denne foreslåtte omformuleringen medfører slik vi forstår det at den nåværende rettigheten til å få saker prøvd i domstolene faller bort. I tillegg skal Fylkesmannen i sin klagebehandling legge stor vekt på det kommunale selvstyret; dvs. falle tilbake på kommunens frie skjønn.

I sum innebærer endringene en alvorlig svekkelse av allmennhetens demokratiske rettigheter. Dette styrker vår uro.

Pbl § 19-2 fjerde ledd.

Forslaget om sletting av fjerde ledd tydeliggjør fallet i prioritering på regionalt nivå og i nasjonalt perspektiv. Vi ser at de to utdypingene i dagens tekst; ”statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt”, og ”dispensasjon ikke skal innvilges dersom en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om søknaden”,

er forslått erstattet med denne enkle formuleringen som tilføyelse til eksisterende 2. ledd: ”dispensasjon ikke skal gis dersom regionale eller nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt.” Konkrete retningslinjer er dermed også her erstattet med det frie skjønn. Skjønnet skal kunne utvises, ikke bare i den enkelte byggesak, men også med hensyn til hvilke sakstyper og forvaltningsområder fullmakten skal omfatte.

Problemstillinger knyttet til naturforvaltning:

1. EVAPLANs evaluering av gjeldende lov i 2018 konkluderer med at natur og klima ikke sikres tilstrekkelig i dagens plan- og bygningslov. Dermed er det vanskelig å se logikken i at det to år senere foreslås en lovendring som ytterligere svekker oversikten over samlede konsekvenser av arealplanlegging i kommunene.

2. Den foreslåtte lovendringen begrenser seg ikke til tiltak av lokalpolitisk art. Ubebygde naturområder fra fjord til fjell kan gå tapt for alltid ved for eksempel lokal prioritering av hyttebygging, ulike typer næringsvirksomhet eller kraft- og mineralutvinning dersom kommunenes frie skjønn tilsier at tiltaket ikke i tilstrekkelig grad berører overordnede interesser.

3. Det er bekymringsfullt at lovforslaget fratar fylkene den regionale myndighet og flytter beslutningsmyndigheten til kommunenivå, ikke minst fordi dette skjer få måneder etter at den omfattende sammenslåingen av landets fylker trådte i kraft,

i en tid hvor de nye fylkene fremdeles arbeider med å finne sin organisasjon og plattform. Det er grunn til å minne om at de sammenslåtte fylkenes areal utgjør størstedelen av landets naturområder. Timingen av den foreslåtte lovendringen viser liten aktelse for det regionale nivåets betydning og potensiale, og verdien det hittil har hatt i forvaltningen av våre felles naturressurser.

Timingen kan i seg selv være grunn god nok til å avvise lovendringen.

4. Vi tror at samarbeid på tvers av kommunegrensene i større grad enn tidligere vil være veien å gå i naturforvaltningen. Regionale myndigheters viktige rolle som koordinator og forvalter av helhetlige perspektiver bør derfor heller styrkes enn svekkes.

Problemstillinger av generell karakter:

5. Et vesentlig spørsmål er om det kan være verdt prisen å sette sentrale deler av medvirkningsprosessene og nåværende demokratiske rettigheter ut av spill til fordel for kommunalt selvstyre.

6. Inntil gode og framtidsrettede verktøy er på plass på nasjonalt nivå må det være myndighetenes oppgave å se til at plan-og bygningsloven ikke tilrettelegger for kortsiktige avgjørelser som kan vise seg å være ukloke eller skadelige i større perspektiv.

Lovforslaget etterlater seg flere spørsmål enn svar. Det godtgjør heller ikke i overbevisende grad at de betenkelige sidene ved endringene kan ivaretas ved utvidet kommunalt selvstyre.

Alt i alt må usikkerhetsmomentene veie tyngst. Sannsynligheten taler også for at det blir færre fallgruver, færre konflikter, mindre støy og enklere byråkrati dersom pbl § 19-2 beholdes slik den er.

27.08.2020.

Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer.

Nettverkets arbeidsgruppe v/

Toril Teigar Jacobsen Bjørn Sandelien Morten Aas