Forsiden

Høringssvar fra Ullensaker MDG

Dato: 25.08.2020

Ullensaker MDG mener forslaget til endring av plan og bygningsloven § 19-2 svekker kommunen som planmyndighet, og undergraver bestemmelser og regler lokalsamfunnet har blitt enige om at alle skal forholde seg til:
1. Forslaget undergraver plan og bygningsloven ved å endre dispensasjonsmuligheten fra å være en sikkerhetsventil, til å bli en skjønnsutøvelse for å fravike rettslig bindende planer.
2. Forslaget medfører økt bruk at kommunale saksbehandlingsressurser.
3. Forslaget hemmer digitalisering av plan og byggesaksbehandling.
4. Forslaget vil svekke rettssikkerheten ved at fylkesmann og domstol hindres i å overprøve kommunalt skjønn og vurdering.
5. Forslaget er uklart hva gjelder interesseavveining som skal vurderes.
6. Forslaget øker presset på utbygger av sårbare og verdifulle områder.
7. Forslaget legger til rette for ulikhet i samfunnet.
8. Begrepet universell utforming bør erstatte begrepet tilgjengelighet i bestemmelsens tredje ledd.