Forsiden

Høringssvar fra Holmestrand kommune v/hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø

Dato: 01.07.2020

Høring - endring av plan- og bygningsloven, enstemmig vedtatt.

Det vises til «Alminnelig høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 2 april 2020.

Holmestrand kommune støtter forslaget:
Om at i saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, får kommunen større handlingsrom:

Det bemerkes av høringen at den nye bestemmelsen i pbl. § 19-2 andre ledd går ut på å tydeliggjøre hensynet til nasjonale og regionale bestemmelser i, og gjøre det klart for kommunene at det ikke er anledning til å dispensere dersom disse hensynene blir vesentlig tilsidesatt. Dette vil tydeliggjøre kommunens ansvar. PBL §19-2 fjerde ledd oppheves.

Videre innebærer forslaget at kravet om at fordelen må være «klart» større enn ulempene «etter en samlet vurdering», fjernes. Vurderingen etter andre ledd, om fordelene er større enn ulempene, skal imidlertid være underlagt kommunens frie skjønn.

Kravet om kvalifisert interesseovervekt reduseres dermed til et krav om å gjelde alminnelig interesseovervekt. Terskelen for å lovlig innvilge en dispensasjon – forutsatt at vilkårene i første punktum er oppfylt – senkes dermed betraktelig. Etter samlet vurdering er de foreslåtte endringene samlet sett en betydelig oppmykning av vilkårene for dispensasjon.

Den økte fleksibiliteten er imidlertid et toegget sverd, og kan bety at forutberegneligheten til rammevilkår og planer for tilgrensende/konkurrerende prosjekter kan bli svekket. Men det vil i mange tilfeller kunne gjøre det lettere å gjennomføre mindre endringer og tilpassinger av prosjekt, uten å gå veien om endringer av for eksempel plangrunnlaget.

I forlengelsen av dette er det også grunn til å merke seg at svekkelsen av fylkesmannsembetenes mulighet til å overprøve kommunen, kan bety at det vil være vanskeligere å få overprøvd et kommunalt dispensasjonsvedtak, enten man er begunstiget eller uheldig berørt av dette. Det må ikke bli slik at Fylkesmannen vil være varsom i sin overprøving for kommunens fordel.

Saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høringsuttalelse fra Holmestrand kommune.