Forsiden

Høringssvar fra Norsk Ornitologisk Forening

Dato: 31.08.2020

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) takker for anledningen til å svare på denne høringen.

Etter vår erfaring er et grundig planarbeid det viktigste virkemiddelet for å sikre at arealene i Norge forvaltes bærekraftig, og her står selvfølgelig plan- og bygningsloven sentralt. I praksis må lovverket støttes av nok kapasitet og kompetanse i hver enkelt kommune. Kommunene må til enhver tid ha oppdaterte arealplaner basert på et godt kunnskapsgrunnlag, dette også for å begrense behovet for dispensasjoner. Å sikre tilstrekkelige og riktige midler til god arealforvaltning er hovedutfordringen for det kommunale forvaltningsapparatet i årene fremover.

Høringssvaret dreier seg om de foreslåtte endringene i muligheten til å innvilge dispensasjon fra kommunenes arealdisponeringer.

Vi mener også de foreslåtte endringene svekker lokaldemokratiet og den kunnskapsbaserte forvaltningen, og fraråder dette på det sterkeste.

Se høringssvar vedlagt.

Vedlegg