Forsiden

Høringssvar fra Aud Berit Anmarkrud

Dato: 01.09.2020

Viser til høringsforslaget som ble lagt ut den 03.04.2020, med høringsfrist 01.09.2020, gjeldende endringer i plan- og bygningsloven. Min merknad gjelder forslaget om endringer i dispensasjonsbestemmelsene § 19-2.

Som kommunal arealplanlegger forholder jeg meg til plan- og bygningsloven daglig. Regulerings- og kommuneplaner blir til gjennom omfattende prosesser, med blant annet konsekvensutredninger, bred medvirkning og flere omganger med politiske behandlinger. Gjennom mine år som planlegger har jeg forstått hensikten med planarbeidet som blant annet å unngå dispensasjoner i så stor grad som mulig. Nettopp på grunn av forutsigbarhet og medvirkning.

Planfaget er komplekst, og for den enkelte politiker eller menigmann kan det være vanskelig å se konsekvensene av et enkelt vedtak som fattes. Dette er ikke fordi den enkelte menigmann eller politiker ikke vil forstå, men det gjøres kanskje på grunn av (kortsiktig) økonomisk profitt eller at man synes synd på utbyggeren som ikke får bygd sin fritidsbolig som ønsket på grunn av noen centimeters avvik. Dette er nødvendigvis ikke en stor endring i seg selv, men virkningen av dette kan utgjøre en vesentlig forskjell, for eksempel gjennom presedens. Dessuten er det i stor grad kun den enkelte søkers synspunkter som kommer frem i en dispensasjonssøknad, og vedtak fattes på en konkret sak uten å se konsekvensene og arealene rundt i sin helhet. Gjennom en enklere dispensasjonsadgang frykter jeg at arealforvaltningen raskt blir en «bit for bit»-nedbygging, i stedet for å se de større sammenhengene som gjøres gjennom en reguleringsplan- eller kommuneplanprosess.

Etter mitt syn er mye av plan- og bygningslovens intensjon medvirkning og forutsigbarhet. Ved å åpne opp for mer lokalt selvstyre og enklere dispensasjonsadgang frykter jeg at intensjonen med plan- og bygningsloven blir tilsidesatt og at konfliktnivået mellom arealdisponeringene og grunneiere / tomteeiere vil bli vesentlig større.

Jeg håper at pbl § 19-2, slik den står i dag, forblir uendret, hovedsakelig for å sikre en fortsatt bred medvirkning og god arealforvaltning. Jeg viser avslutningsvis til Holth og Sandkjær Hansens kronikk i DN om lokalt selvstyre for enhver pris, og støtter deres meninger i denne saken:

https://www.dn.no/innlegg/jus/politikk/eiendom/innlegg-lokalt-selvstyre-for-enhver-pris/2-1-829378

Vennlig hilsen

Aud Berit Anmarkrud.