Forsiden

Høringssvar fra Volda kommune

Dato: 04.06.2020

Volda kommune stiller seg i hovudsak positive til føreslegne endringar i plan- og
bygningslova. Forslaget inneber ei styrking av det kommunale sjølvstyret.
Samstundes får kommunen større ansvar for å sikre nasjonale, regionale og lokale
interesser i planlegginga.