Forsiden

Høringssvar fra Helene Heim

Dato: 20.08.2020

Jeg protesterer mot de foreslåtte endringene.

Jeg ønsker ikke å svekke:

- kommunenes, innbyggeres og organisasjoners medvirkning

- forutsigbarhet for bruk av arealer i naturen

- fylkesmennenes og domstolenes kontroll

Jeg ønsker ikke å styrke

- muligheten til å gi dispensasjoner og unntak

Loven må sikre at bruk av naturarealer ivaretar langsiktige hensyn til naturmangfold på en mye bedre måte enn i dag.

Jeg ønsker å beholde dagens Plan- og Bygningslov uendret også denne gangen.