Forsiden

Høringssvar fra Bamble kommune

Dato: 01.09.2020

1. Teknisk og miljøutvalget har vurdert Alminnelig høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.) med tilhørende dokumenter.

2. Bamble kommune støtter intensjonen bak og den konkrete foreslåtte endringene til § 19-2 2. ledd, men er bekymret for de negative konsekvensene av endringen ved at samtlige aktuelle saker må sendes til offentlig myndighet for at de skal uttale seg på forhånd, noe som vil medføre merarbeid for saksbehandler både i kommunen og de(n) aktuelle offentlige myndighet(er) og dermed lengre ventetid for innbyggerne. Erfaringsmessig er myndighetene sjeldent negative til saker hvor de avgir forhåndsuttalelse og det kan stilles spørsmål ved om offentlige myndigheters oppgaver med å ivareta de regionale eller statlige interesser ikke kan bli håndtert gjennom ordinær klagebehandling, jmf. § 1-9, når vedtak om dispensasjon er fattet.

3. Bamble kommune ser at den økte adgangen til å gi dispensasjon kan skape utfrodringer for grupper som skal beskyttes av regelverk for universell utforming. Bamble kommune ber derfor lovgiver utforme regelverket slik at adgangen til å dispensere fra kravene til univsersiell utforming ikke endres.

4. For øvrig stiller Bamble kommune seg positive til de foreslåtte endringene i Plan- og bygningsloven.

Vedlegg