Forsiden

Høringssvar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Molde kommune

Dato: 31.08.2020

Høringssvar til forslag til endringer i Plan- og bygningsloven (sak 9/20) fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Molde kommune. Rådet begrenser sitt høringssvar til den delen som vedrører universell utforming og de konsekvenser vi ser at dette vil kunne få for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Departementets forslag til endringer i Plan- og bygningsloven innebærer at kommunene får større frihet til å gi dispensasjon fra krav om tilgjengelighet og universell utforming. Dette vil igjen føre til at det i vesentlig større grad blir opp til den enkelte kommune hvordan innbyggere med funksjonsnedsettelser ivaretas i sin kommune. Dette vil utvilsomt svekke likestilling og likeverdig deltakelse for innbyggere med funksjonsnedsettelser og også gi større forskjeller i disses muligheter for å delta fullt ut i samfunnet avhengig av hvilken kommune de bor i.

Rådet mener at dette er et område i lovverket der rettsikkerhet, forutsigbarhet og like rettigheter uavhengig av hvilken kommune du bor i, må veie tyngre enn ønsket om å utvide kommunal selvbestemmelse.

Formålet med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er å behandle saker som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludert arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsevne og arbeid med å øke tilgjengelighet og bærekraftige løsninger som beskrevet i Plan- og bygningsloven § 1-1. Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, og at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor det kommunale saksområdet. Arbeid for å sikre universell utforming er viktig og endringene som foreslås på dette området vil gjøre rådets arbeid med å ivareta svake grupper i kommunen vanskeligere. Vi mener at endringsforslagene slik de nå foreligger må avvises på det sterkeste.

Rådet støtter også fullt ut høringssvar fra Norges Handikapforbund datert 25.06 2020.

Med vennlig hilsen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Molde kommune