Forsiden

Høringssvar fra Levanger kommune

Dato: 27.08.2020

Levangers kommunes høringsuttalelse er følgende:

Levanger kommune har ingen kommentarer til forslaget til endringene i pbl. §8-1 og §12-6, samt §35 og §38 i matrikkelloven.

Levanger kommune er generelt positive til endringene knyttet til dispensasjon i plan- og bygningslovens §19-2. Det er positivt at departementet legger opp til økning av kommunens frie skjønn i dispensasjonssaker. Kommunen er enige i prinsippet om at vurderinger knyttet til lokalpolitiske forhold skal avgjøres lokalt.

Når det gjelder forslaget om tydeliggjøring av kommunens ansvar for nasjonale og regionale interesser vil kommunen påpeke at det vil være viktig med klare føringer fra statlige og regionale myndigheter på innhold og avgrensing av disse interessene. Skal kommunene være forutsigbare i sin saksbehandling ovenfor utbyggere og tiltakshavere, vil det være viktig med klare definisjoner og god kartlegging av disse verdiene.