Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

Fylkesrådmannens innstilling. Høring. Regelverket om KU-utredninger

Dato: 01.12.2016

Svartype: Med merknad

Oversender Fylkesrådmannen i Østfold sin innstilling i sak om endring i KU-regelverket. Saken oversendes med forbehold om endringer som følger av politisk behandling. Saken vil bli behandlet i Fylkesutvalget 15. desember. Protokoll fra FU-møtet oversendes straks den foreligger.

Later opp fil og limer inn tekst her:

 Møtebok – Saksframlegg

Høringsuttalelse. Forslag til forskrift om konsekvensutredning og forslag til endringer i Plan- og bygningsloven

 

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har lagt frem forslag om felles forskrift om konsekvensutredning (KU). Samtidig har KMD også lagt frem forslag til endringer i Plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser om KU.

 

Fakta og Fylkesrådmannens vurdering

KMD har ansvaret for regelverket for KU for planer etter PBL, mens KLD har ansvaret for PBL kap. 14: KU for tiltak og planer etter annet lovverk. Direktiv 2011/92/EU (EIA-direktivet) om vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljø ble revidert i 2014, og derfor foreslås nå endringer for å tilpasse seg dette. I tillegg foreslås noen forenklinger på bakgrunn av erfaringer med praktiseringen av gjeldende regelverk.

 

Ved fastsetting av gjeldende KU-forskrifter (19.des 2014) ble det varslet at regelverket skal gjennomgås med sikte på å oppfylle minimumskravene i direktivene, samt at det skulle foretas en nærmere vurdering av ytterligere forenkling og sammenslåing til èn felles forskrift.

 

Slik KU-forskriften fremstår i dag er det mange nivåer og trinn for vurderinger av vesentlighet. Dette gjør forskriften tung og uoversiktlig. Forenkling vil være et gode. KU-forskriften har vært gjenstand for flere endringsrunder, noe som medfører usikkerhet for brukerne, både når det gjelder utbygger/konsulenter og fagmyndigheter. Stadige endringer og derav også dårlig forutsigbarhet er i seg selv en utfordring. Vi oppfordrer derfor til bedre og aktiv veiledning og at veiledningsmateriale ferdigstilles samtidig med endringene.

 

 

Overlapping i dagens regler i forskrift og lov bidrar til noe usikkerhet om når KU-kravet slår inn. Forslag til endring og sammenslåing vurderes i så måte som en nyttig opprydding.

 

Nedenunder beskrives endringene med Fylkesrådmannens vurdering.

Foreslåtte endringer som følger av revidert EIA-direktiv:

 

 1. Nytt vedlegg II om hvilken informasjon forslagsstiller skal legge frem for ansvarlig myndighet for vedlegg II-tiltak.
  • Forslaget lister opp krav til beskrivelse av tiltaket med fysiske egenskaper, lokalisering og om berørte områder har miljøverdier som krever særskilte hensyn. Videre en beskrivelse av miljøhensyn som antas å bli vesentlig berørt og til sist en beskrivelse av alle kjente vesentlige virkninger tiltaket antas å ha som følge av utslipp/avfallsproduksjon, samt bruk av naturressurser; jord, areal, vann og biologisk mangfold.Fylkesrådmannen støtter forslaget om å ta vedlegget inn i sin helhet, da dette vil kunne være til stor nytte for ansvarlig myndighet, og som gir forutsigbarhet for tiltakshaver.
  •  
  •  
 2. Endringer i vedlegg III. Dagens vedlegg III foreslås erstattet med det reviderte EIA-direktivets annex III supplert med en videreføring av enkelte nasjonale tillegg.
  • Dagens vedlegg III har klare kriterier for vurdering av vesentlige virkninger basert på nasjonale regelverk og hensyn. EIA-direktivet forutsetter en vurdering av virkninger, med utgangspunkt i egenskapene til tiltaket og ved omgivelsene der tiltaket lokaliseres. Det innebærer få kriterier og stor skjønnsutøvelse.Fylkesrådmannen mener det i dag er utfordringer med vesentlighetsvurderinger, og er av den oppfatning at endring til mer generelle kriterier og mer skjønnsutøvelse vil være uheldig. Utfordringen for ansvarlig myndighet anses å bli større. Dersom det gjøres tilpasninger etter EIA-direktivet må det angis klar veiledning fra den dag regelverket trer i kraft. Videre er det positivt at enkelte kriterier, som ikke fremgår av EIA-direktivet, foreslås videreført i vedlegg II: naturområder som er særlig viktig for friluftsliv. Tre elementer fra vedlegg II foreslås ikke videreført: helsens fordeling i befolkningen, vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester og statlige planretningslinjer, statlige bestemmelser eller regionale planbestemmelser. Fylkesrådmannen anbefaler at disse tre elementene forblir i vedlegg III. De to første er viktig oppfangskriterier i fht samfunnsmessige virkninger for befolkningen, og særlig i fht sosiale ulikheter i helse. Dette er tema, som må vektlegges også i den fysiske planleggingen.Fylkesrådmannen er negativ til at statlige planretningslinjer, statlige bestemmelser eller regionale planbestemmelser skal tas ut av vedlegg III. I forslaget er endringen begrunnet med at disse hensynene skal ligge til grunn for plansaker etter PBL, men det er nettopp i de tilfeller hvor tiltak/planer ikke følger overordnede føringer, at det er behov for en utredning av konsekvensene. Dette er særskilte kompliserte saker, hvor krav til beskrivelse av virkninger må være tydelig. Fylkesrådmannen mener derfor at vedlegg III, bokstav q er en vesentlig del av KU-forskriften.
  •  
  •  
  •  
 3. Endringer i vedlegg IV. Dagens vedlegg IV foreslås erstattet med det reviderte EIA-direktivets annex IV, supplert med en videreføring av enkelte nasjonale tillegg.
  • Gjeldende vedlegg IV angir krav til innhold i konsekvensutredningen. Gjeldende vedlegg IV inneholder nasjonalt begrunnede vurderingstema som ikke er i direktivet. Det vurderes å ta inn EIA-direktivets annex IV i sin helhet og samtidig videreføre følgende «ekstra» vurderingstema: energiløsninger og transportbehov, estetiske aspekter, samisk natur- og kulturgrunnlag, tilgjengelighet for alle, barn- og unges oppvekstvilkår og kriminalitesforebygging.Fylkesrådmannen mener dette er positivt, men mener at også 4. strekpunkt i gjeldende pkt a) i vedlegg IV, bør videreføres. En redegjørelse for forholdet til nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller liknende, kommunale, regionale og nasjonale planer som er relevante samt mål fastsatt gjennom rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser, statlig planretningslinjer, bestemmelser, regionale planbestemmelser, og hvordan disse er tatt hensyn til, må ikke tas ut av KU-forskriften.
  •  
  •  
 4. Krav om at ansvarlig myndighet har tilstrekkelig fagkompetanse (§3).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

 1. En presisering av roller i situasjoner der ansvarlig myndighet også er forslagsstiller (§3).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.
  •  
 2. Tidsfrist på 6 uker for ansvarlig myndighet til å ta stilling til opplysninger fra forslagsstiller (§§6 og 7).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.
  •  
 3. Presisering av hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak og gjennomføring, slik at ordlyden blir nærmere det reviderte EIA-direktivet (§15).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

 1. Nye bestemmelser med krav om overtredelsesgebyr og straff (§§19 og 20).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

Dagens forskrifter om KU foreslås slått sammen til èn felles forskrift, samtidig som det gjøres redigeringsmessige endringer for å gjøre forskriften enklere. Forslag nedenunder er forslag til endringer som ikke følger av revidert EIA-direktiv:

 

 1. Bestemmelser om nasjonalparker og andre verneområder endres slik at alle vernetiltak større enn 250 km2 skal KU-utredes (vedlegg I nr. 40)
  • Større vernetiltak i tiltaksforskriften flyttes til vedlegg I. Samtidig foreslås det at bestemmelsen endres slik at den omfatter alle vernetiltak større enn 250 km2. Etter dagens regler skal tiltak mellom 250 km2 og 500 km2 konsekvensutredes dersom planen fører til vesentlig endringer i dagens bruk for primærnæring eller reiseliv.Fylkesrådmannen mener dette er en god forenkling. Man slipper en vesentlighetsvurdering, og kan heller setter kreftene inn på å redegjøre for de faktiske konsekvensene.
  •  
  •  
 2. Forenkling i vedlegg I, pkt, 1: Arealkriteriet på 15 daa foreslås tatt ut og «industrianlegg» foreslås ikke videreført.
  • Ny §4 er forenklet i fht tilsvarende gjeldende §2 «Planer som alltid skal konsekvensutredes». Hovedendringen her er at krav om KU for områderegulering og større detaljreguleringer (mer enn 15 daa) av nye områder til utbyggingsformål ikke foreslås videreført. De fleste av tiltak fanges opp av vedlegg I og II, men det foreslås endring i vedlegg I for å fange opp hyttefelt og boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.Fylkesrådmannen mener dette kan være en grei opprydding, og peker samtidig på at det har vært uklarheter rundt hvordan man skal forstå ordlyden «nye områder til utbyggingsformål» i gjeldende §2.
  •  
  •  
  • Videre foreslås at «industrianlegg med bruksareal mer enn 15 000m2» ikke videreføres i nr 1. Flere typer industrianlegg er spesifisert i vedlegg 1, og det redegjøres for at det generelle «industrianlegg» da blir overflødig.Fylkesrådmannen er skeptisk til dette forslaget uten at det redegjøres for at «næringsbygg mer enn 15 000m2», som omfattes av nr 1, må forstås i hht til definisjonen som fremkommer av kartforskriften. Uten denne presiseringen vil eksempelvis produksjonsbedrifter, som ikke er spesifisert i vedlegg 1, ikke bli omfattet. Likeledes spiller vi inn at nr. 11 bokstav j) bør ha i seg «andre industrianlegg», slik som i dagens forskrift.
  •  

 

 1. Golfbaner foreslås tatt ut av vedlegg I.
  • I dagens KU-forskrift listes anlegg større enn 18 hull opp som «planer som alltid skal konsekvensutredes». Dette foreslås ikke videreført. Golfbaner foreslås flyttet til vedlegg II, dvs reguleringsplaner/tiltak som skal vurderes nærmere etter vedlegg III (hvor planer som kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn fanges opp av KU-forskriften).Fylkesrådmannen forstår det slik at alle golfbaner da skal gjennom en vesentlighetsvurdering, og støtter denne endringen.
  •  
  •  
 2. Størrelseskriteriet for når uttak av torv i vedlegg I må KU-utredes, reduseres fra 1500 til 200 daa.
  • Kravet for KU foreslås å slå inn tidligere, dvs for mindre uttak enn i dag. I tillegg omfattes mindre torvuttak enn 200 daa av vedlegg II, og skal gjennom en vesentlighetsvurdering i hht vedlegg III.Fylkesrådmannen støtter forslag til endring for bedre å belyse miljøvirkninger fra mindre torvuttak.
  •  
  •  
 3. Gjeldende bestemmelse i vedlegg I om tiltak som krever tillatelse etter storulykkeforskriften, foreslås endret og lagt til vedlegg II.
  • Endringen foreslås for å tydeliggjøre regelverket uten overlapp med øvrige konkrete storulykkebedrifter i vedlegg I.Fylkesrådmannen stiller seg spørrende til om det er hensiktsmessig å gjøre en vesentlighetsvurdering etter vedlegg III. Mao en vurdering av om tiltak som krever tillatelse etter storulykkeforskriften kan medføre vesentlig virkning for samfunnet, når et av oppfangskriteriene i vedlegg III er «risiko for alvorlig ulykke». Fylkesrådmannen antar at tiltak ikke kan passere en slik vurdering uten å bli fanget opp av pkt 1f), og anbefaler at disse tiltakene forblir vedlegg I-tiltak.
  •  
  •  
 4. Forslag til endringer i vedlegg II (tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn, og som skal vurderes etter kriteriene i vedlegg III».)
  • Nr 11 bokstav k: «Større deponier for masse på land og i sjø, foreslås endret til «……mer enn 50 daa, eller samlet volum som omfatter 50 000 m3 masse».Fylkesrådmannen støtter ikke en slik endring, da deponi mindre enn 50 000 m3 kan ha vesentlig virkning for f.eks kulturminner eller ras der rasutsatte masser ikke kan belastes. Det er derfor viktig at det gjøres vurderinger, og at det gjennom en ev. konsekvensutredning finnes frem til ev avbøtende tiltak for gjennomføring av tiltaket
  •  
  •  
  • Det nasjonale tiltaket om treslagskifte foreslås tatt ut av vedlegg II. Det vil vurderes nærmere om de nasjonale tiltakene om reingjerder og landbruksveier i vedlegg II skal videreføres. Fylkesrådmannen har ingen merknad til forslaget.
  •  
 5. Bestemmelse om saklig virkeområde (§§4 og 5) er forenklet.
  • Bestemmelser om hvilke planer etter PBL som omfattes, foreslås lagt nærmere opp til kravene i de to EU-direktivene. Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.
  •  
 6. Ny bestemmelse om behandling av energitiltak i vedlegg II (§5 tredje ledd)
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.
  •  
 7. Bestemmelse av forelegging av utredningsprogram for KLD, hjemlet i gjeldende forskrift om KU for tiltak etter sektorlover §6, foreslås ikke videreført.
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

 1. Bestemmelser om behandling av tiltak etter vedlegg II som omfattes av sektorlover foreslås endret (§7).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

Om forslag til endringer i PBL sine bestemmelser

Det reviderte EU-direktivet innebærer krav om endringer i regelverket knyttet til sanksjoner, noe som også krever endringer i PBL. KMD mener videre at det er behov for endringer for å forenkle dagens regelverk når det gjelder hvilke planer som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredning. Dette vil kreve endringer i PBL`s bestemmelser om områdereguleringer og detaljreguleringer som er i strid med overordnet plan. Samtidig foreslås tekniske endringer i tre bestemmelser om tidspunkt for høring av planprogram.

 

Forslaget omfatter følgende endringer i PBL:

 1. Bestemmelser om KU knyttet til områdereguleringer og detaljreguleringer oppheves (§§12-2 siste ledd og 12-3 tredje ledd, siste punktum).
  • I dagens regelverk gjelder krav om KU for områdereguleringer som innebærer vesentlig endring av vedtatt kommuneplan. For detaljreguleringer gjelder krav om KU ved vesentlige avvik fra hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Forslaget må ses i sammenheng med forslag til endring i KU-forskriften over (punkt j).
  • Fylkesrådmannen mener det kan være behov for klargjøring og opprydding, men mener at hjemmelen fremdeles må ligge i PBL, med henvisning til KU-forskriften.

 

 1. Bestemmelser om tidspunkt for høring av planprogram
  • I dagens PBL er det tre § som fastsetter reglene for høring av planprogram: §§4-1, 11-13 og 12-9, og hvor det fremkommer at planprogram senest sendes på høring ved varsel om oppstart. Dette foreslås nå endret, slik at det gjennom varsling av planoppstart kan gis innspill til utarbeidelse av planprogrammet.
  • Fylkesrådmannen mener dette kan gi større fleksibilitet, noe som kan være nødvendig særlig for store og kompliserte planoppgaver.

 

 1. Ny bestemmelse om overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket om KU (§32-8a).
  • Fylkesrådmannen har ikke merknader til forslaget.

 

 

Fylkesrådmannens anbefaling

1.Fylkesutvalget viser til saksutredningen, og spiller inn forslag til endringer som fremkommer under hvert punkt.

2.Det vektlegges særlig at vesentlighetsvurderinger knyttet til forholdet til statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr 71, eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av PBL av juni 1985, må være oppfangskriterium for konsekvensutredning, slik det fremkommer i gjeldende KU-forskrift (vedlegg III pkt q)).

3.Samtidig må det fremdeles redegjøres for forholdet til nevnte retningslinjer/bestemmelser der det er krav om KU. Dette må fremkomme i nytt vedlegg IV, slik det gjør i dagens vedlegg IV pkt a).

 

 

Sarpsborg, 15. november 2016

 

Odd Roald Andreassen                                                                      Hilde Brandsrud

kst. fylkesrådmann                                                                            fylkesdirektør

 

 

Fylkesordførerens behandling

Ingen endring.

 

 

Fylkesordførerens forslag til vedtak

1.Fylkesutvalget viser til saksutredningen, og spiller inn forslag til endringer som fremkommer under hvert punkt.

2.Det vektlegges særlig at vesentlighetsvurderinger knyttet til forholdet til statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr 71, eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av PBL av juni 1985, må være oppfangskriterium for konsekvensutredning, slik det fremkommer i gjeldende KU-forskrift (vedlegg III pkt q)).

3.Samtidig må det fremdeles redegjøres for forholdet til nevnte retningslinjer/bestemmelser der det er krav om KU. Dette må fremkomme i nytt vedlegg IV, slik det gjør i dagens vedlegg IV pkt a).

 

Sarpsborg, 5. desember 2016

 

 

 

Ole Haabeth

fylkesordfører                                               

 

 

Til toppen