Høringssvar fra Multiconsult ASA

Multiconsults høringssvar

Dato: 25.11.2016

Svartype: Med merknad

Multiconsult ASA har lest igjennom og vurdert forslaget til endringer i plan- og bygningsloven og forskrifter om konsekvensutredning.

Vi har noen bemerkninger til forslaget til ny forskrift som gjerne kunne utdypes i tilhørende veieldning:

I § 3 stilles det krav til at ansvarlig myndighet skal ha tilstrekkelig fagkunnskap. En del konsekvens­utredninger omhandler spesielle tema med tunge faglige vurderinger, der de fleste kommuner ikke vil ha kompetanse i egen administrasjon til å vurdere dette. I mange saker leies det derfor inn spisskompetanse. Forskriften burde klargjøre om dette kan gjøres på forslagsstillers bekostning, eller om kravet om «tilstrekkelig fagkunnskap» gjør at dette er planmyndighetens ansvar. I enkelte saker forlanger overordnet sektormyndighet eller ansvarlig myndighet at det utføres 3.-partskontroll av forslagsstillers utredninger. Adgang til og kriterier for å forlange dette er uklart når det forutsettes at planmyndigheten skal ha tilstrekkelig fagkunnskap.

I § 12 stilles det krav om at data som er samlet inn skal systematiseres og legges inn og gjøres tilgjengelige i offentlige registre. I departementets veiledning Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data, oversikt pr. 8. juli 2015, snevres omfanget av data kraftig inn. Dette burde også fremgå av forskriften da det kan skape usikkerhet rundt f.eks. rettigheter til resultater fra grunnundersøkelser.

I § 15 kreves det at ansvarlig myndighet skal påse at konsekvensutredningen er oppdatert før det fattes vedtak om plan eller søknad. Det bør i retningslinjer utdypes med hva som er tilfredsstillende nivå her og hvor stor en endring må være før alle fagutredninger kan forlanges revidert, eller om det kun gjelder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse – slik vår oppfatning er at burde være tilstrekkelig.

Til toppen