Høringssvar fra Trondheim kommune

Trondheim kommunes uttalelse til endringer i KU-regelverket

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Svar - Høring - regelverket om konsekvensutredninger

 

Trondheim kommune viser til høringsbrevet, datert 30.09.2016, der vi blir invitert til å uttale oss om endringer i regelverket om konsekvensutredninger (KU). Vi har én generell kommentar, og noen konkrete merknader til endringene som er foreslått.

 

Generell kommentar              

Selv om det strengt tatt er å gå ut over tema for denne høringsrunden, benytter vi anledningen til å peke på grunnleggende ulemper ved innretningen av KU-regelverket. Innvendingen gjelder den versjonen som er foreslått nå, så vel som dagens utgave.

 

Det er Trondheim kommune sitt generelle inntrykk og egen erfaring at KU-regelverket er tungt tilgjengelig, selv for høyt kvalifiserte planbehandlere. Videre deler vi i moderat grad departementenes oppfatning av at de foreslåtte endringene innebærer forenkling og tydeliggjøring, som vil lette arbeidshverdagen til ansvarlig myndighet. Kompleksiteten ved regelverket kan være til hinder for å oppfylle selve formålet med det.

 

En av ulempene med regelverket er den ustrakte bruken av krysshenvisninger mellom paragrafer i forskriften, og mellom forskriften og vedleggene. Videre er det uklarheter knytta til saklig virkeområde. Et eksempel er bruk av naturressurser, i tilfeller der planen eller tiltaket i seg selv er bruk av naturressurser, som jord, arealer, mineralressurser (vedlegg II 1 e og f og 2 a). Nå slike planer og tiltak skal vurderes etter vedlegg III, der bruken av naturressurser er et vurderingskriterium under både egenskaper og lokalisering, fremstår det ulogisk. Selve definisjonen av naturressurs fremstår forøvrig uklar.

 

Bruk av begreper som ”dersom det er relevant”, ”i tilstrekkelig grad”, ” tilstrekkelig fagkunnskap”, ”så langt det er mulig” og lignende, kompliserer skjønnsutøvelsen, og kan være en hemsko i dialogen mellom forslagsstiller og ansvarlig myndighet.

 

 

Trondheim kommune oppfater at endringene nå i hovedsak har bakgrunn i krav om implementering av to EU-direktiver, men vi ønsker å ta til orde for en langt høyere grad av forenkling og en gjennomgripende redigering ved en seinere anledning.

 

Merknader til ny felles forskrift om konsekvensutredninger

Alt i alt er det nyttig å samle dagens to forskrifter i en. Dette grepet vil gi myndigheter, forslagsstillere og andre bedre oversikt over typer planer, tiltak og ansvarsfordeling. Om denne endringa vil være direkte arbeidsbesparende for den enkelte myndighet, er vi likevel usikre på.

 

Til endringene:

 

Ny § 2 Nyttig presisering at forslagsstiller har ansvar for at de opplysninger som gis myndighetene er riktige og etterprøvbare og dekker kravene i forskriften. Det er uklart i hvor stor grad ansvarlig myndighet skal etterprøve kvaliteten på de opplysningene, som forslagsstiller sender.

 

Ny § 3 ”Ansvarlig myndighet skal ha tilstrekkelig fagkunnskap”.

Begrepet tilstrekkelig er ikke definert, og lar seg vanskelig definere i praksis.

 

Ny § 4 Vi støtter forkortingen/oppryddingen, men mener den likevel er noe uryddig, pga henvisning til vedlegg.

 

Ny § 5………ansvarlig myndighet finner at planen eller tiltaket kan få (ikke har) vesentlige virkninger, skal planen eller tiltaket……...”

 

Ny § 6 Hensiktsmessig presisering av forslagsstillers plikter. 6 ukers frist for ansvarlig myndighet er ok.

 

Ny § 8 ”…kan forslagsstiller be planmyndigheten om en avklaring på hvor omfattende og…..”

Det gir rom for et skjønn, som KU-regelverket ikke hjelper myndigheten med.

 

Ny § 9 …skal normalt skje.

Det bør gå frem om det er ansvarlig myndighet som skal avgjøre om situasjonen er normal.

 

Ny § 11 Bruk av begrep, som ”nødvendig oppdatering”, ”anerkjent metodikk” og ”relevant faglig kompetanse”. Begrepene er ikke presist definert i regelverket eller veilederne som foreligger i dag, og lar seg vanskelig definere i praksis.

 

Ny § 15 ”…. sikre at forslagsstiller gjennomfører vilkårene….”

Det er uklart hva som menes.

 

Ny § 19 Ikke logisk sammenheng mellom sanksjon og den upresise beskrivelsen av hva som er mangelfullt, uriktig osv.

 

Vedlegg I

 1. ”nye boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan” Hva med næringsområder, der det kommer planinitiativ for boliger?
 2. Er det tenkt bare på tilfeller der området ikke er avsatt til utbyggingsformål i arealdelen?

 

 

Vedlegg II

 

 1. 11. bokstav k. Det er nyttig med størrelseskriterium for hva som er større

 

Nytt Vedlegg II A : Er det feil henvisning i høringsnotatet?

 

Merknader til endringer i plan- og bygningsloven

 • Bestemmelser om konsekvensutredninger knyttet til områdereguleringer og detaljreguleringer (§§ 12-2 og 12-3): § 12-2 siste ledd oppheves og § 12-3 tredje ledd, siste punktum oppheves. 
 • Trondheim kommune vurderer forslaget som en hensiktsmessig redaksjonell opprydding.
 • Bestemmelser om tidspunkt for høring av planprogram (§§ 4-1, 11-13 og 12-9)
 • ”Varsles normalt samtidig med varsling av planoppstart”.

Begrepet normalt bør defineres. Hvilke tilfeller faller utenfor det normale, og når skal

forslag til planprogram da på høring? Hvem avgjør om situasjonen er normal eller ikke?

           

 • Ny bestemmelse om overtredelsesgebyr (§ 32-8a)   
 • Det vil være vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden av en evt. overtredelse. Ansvaret for at KU i det hele tatt ikke blir utført, vil normalt ligge på ansvarlig myndighet.   Selv med de endringene som er foreslått nå, er KU-regelverket lite presist med hensyn til
 • I forslaget sies det ”…at pålegg fra ansvarlig myndighet under prosessen ikke etterkommes, at KU ikke utføres før tiltaket settes i gang, eller at oppfølgingen på andre måter er mangelfull. Dette kan f.eks. være at tiltakshaver gir feilaktig informasjon om tiltaket, eller unnlater å utrede eller få utredet alle de spørsmål/virkninger som skal utredes etter reglene, eller gjør dette på en overfladisk måte, slik at de negative virkningene av tiltaket fremstilles som mindre betydningsfulle enn de egentlig er.”
 • Etter forslaget skal både ansvarlig myndighet og forslagsstiller kunne ilegges overtredelsesgebyr eller bøter/fengselsstraff, alt etter alvorligheten i overtredelsen. Trondheim kommune er i tvil om i hvor stor grad forslaget henger sammen med virkeligheten. Det er vanskelig å se for seg relevante situasjoner for den type sanksjoner som det legges opp til.
 • kompetansekrav til den som skal gjennomføre utredningene
 • anerkjent metode
 • detaljnivå på utredningene

 

Trondheim kommune har ikke merknader ut over dette.

 

 

 

 

 

Til toppen