Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Høring av regelverket om konsekvensutredninger - innspill fra DNT

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Den Norske Turistforening (DNT) viser til høring av regelverket om konsekvensutredninger med høringsfrist 2. desember 2016.

DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 290.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Dette er forankret i DNTs formålsparagraf.

DNT er positiv til KMD og KLD sitt forslag om en felles forskrift for konsekvensutredninger og en forenkling av forskriften, under forutsetning av at det ikke går på bekostning av hensynet til natur- og friluftslivsinteressene. Høringsnotatet er imidlertid komplisert å sette seg inn i, noe som gjør det vanskelig å vurdere hvilke utslag sammenslåingen og de foreslåtte endringene vil ha. Dette er igjen uheldig fordi de som ønsker å engasjere seg i natur- og friluftslivsarbeid kanskje ikke får spilt inn de riktige tilbakemeldingene.

DNT har i denne saken hatt tett dialog med Norsk Friluftsliv, og vi kommer her bare med noen få og overordnede innspill til høringen. For øvrig støtter vi høringsuttalelsen til Norsk Friluftsliv.

Konsekvensutredning med god kvalitet
KU-forskriften må sikre en faglig god konsekvensutredning av natur- og friluftslivsinteressene, og at dokumentasjonen blir lagt til grunn i det videre arbeidet. Ettersom det er vanskelig å få overblikk over hva endringene totalt sett vil innebære for natur- og friluftslivsinteressene, ber vi departementene sikre at dette blir ivaretatt. I tillegg ber vi om at dette tydeliggjøres bedre i formålsparagrafen, der det kun står at slike hensyn skal tas i betraktning. 

Medvirkning
KU-forskriften må sikre et godt opplegg for medvirkning. Det fremgår av forslag til § 8, 3. avsnitt at plan- og utredningsprogram skal gjøre rede for plan- eller søknadsprosess med frister, deltakelse og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. Det er viktig at dette følges opp i praksis og at det inviteres aktivt til medvirkning slik at alle sider i en plan- og utbyggingssak blir belyst, og at planlegging og eventuell gjennomføring er kunnskapsbasert. Her må det også tas høyde for at frivillige organisasjoner vanligvis ikke kan stille i møter på dagtid.

Nivå på konskvensutredningen
Konsekvensutredning på kommuneplannivå er overordnet og ofte bare en halvsides matrise for hvert nye utbyggingsområde. Med en så enkel vurdering av de ulike interessene, sier det seg selv at det kan bli tilfeldig hvordan de ulike interessene blir vurdert. For eksempel er det flere tilfeller der KU på kommuneplannivå har konkludert med at hytte- og andre utbyggingsprosjekter er positivt for friluftsliv fordi utbyggingen fører til flere, kanskje til og med et nettverk av veier i området. En slik vurdering er både uheldig og feilaktig. KU-forskriften må sikre at det stilles krav til metodikk, også på overordnet nivå, slik at f.eks. ikke vindkraft- og hytteutbygging med store veianlegg gir positiv score for friluftslivet.

KU-forskriften må også sørge for at store utbyggingsområder (f.eks. store hytte- og boligfelt) ikke fritas for konsekvensutredning fordi det er gjennomført en lett/overordnet vurdering av konsekvensene på kommuneplannivå. 

 

Med vennlig hilsen

 

Eva Lill Kvisle                                             Anne Mari Aamelfot Hjelle

fagsjef naturforvaltning                              leder / fagsjef naturforvaltning

Til toppen