Høringssvar fra Finn N Bangsund

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Høring. Håndtering av overvann. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift § 7-2, forurensningsloven og vass- og avløpsanlegglova.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til ovennevnte høringer.

Det foreslås en rekke endringer i ovennevnte regelverk med nye krav til overvannshåndtering overvannshåndtering hvor målet er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø samt utnytte vannet som en ressurs. Forslaget kommer i tillegg til endringer i plan- og bygningslovens planbestemmelser vedtatt av Stortinget 8. mars 2019.

Det er svært positivt at Overvannsutvalgets forslag (NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs) følges ytterligere opp ved de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og TEK17.

Klimaendringene har ført til kraftigere nedbør enn tidligere, og prognosene viser at det blir verre i årene fremover. En stadig fortetting i byer og tettsteder fører også til at økte mengder overvann oppstår ved nedbør, og avløpsnettet har ikke lenger kapasitet til å frakte dette bort slik som tidligere. Infrastrukturen i byer og tettsteder er ikke tilpasset den nye virkeligheten med stadig mer intens nedbør. Det er behov for at både kommuner, utbyggere og bygningseiere gjennomfører tiltak for å håndtere overvannet. De anslåtte kostnadene som følge av direkte og indirekte kostnader fra overvannskader anslås til 1,6 – 3,6 milliarder årlig.

Vi støtter spesielt forslaget i pbl. § 28-9 som stiller krav om at tiltak skal gjennomføres slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres på eiendommen.

De foreslåtte kravene vil nødvendigvis påføre økte kostnader for nye bygge- og anleggstiltak. Det er derfor viktig at forslagene til overvannshåndtering legger til rette for en forutsigbar og effektiv gjennomføring av bygge- og anleggsprosesser. Videre krav som kostnadsmessig er gjennomførbare av hensyn til lønnsomheten til planlagte bygge- og anleggsprosjekter.

Overvannsutfordringene vil variere avhengig av grunnforhold, sted og topografi. De foreslåtte kravene må derfor åpne for fleksibilitet ved at løsningene kan tilpasses lokale forhold og behov.

Håndtering av overvannskravene forutsetter tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i kommunene. Den kommunale kompetansen og kunnskap om overvannshåndtering varierer. Det er derfor nødvendig at det utarbeides gode og brukervennlige veiledere både for kommunene og brukerne av regelverket.

For øvrig støtter vi Norsk Vann i deres forslag til Miljødirektoratet om en helhetlig lov om kommunale vanntjenester.

Finansiering

Vi savner at det i forslaget ikke er vurdert ulike finansieringsmodeller. Dette er en mangel i forslaget. Miljødirektoratet opplyser i høringen at dette spørsmålet fortsatt er til vurdering i Klima- og miljødepartementet. Forslag om finansiering ble fremsatt allerede i 2015 av Overvannsutvalget.

Vi vil påpeke at en vellykket progresjon i etablering, drift og vedlikehold av overvannstiltak vil være helt avhengig at en raskt får på plass en finansieringsordning. Regelverk alene er ikke tilstrekkelig. Her viser vi til vår tidligere uttalelse fra 3. mai 2016 til Overvannsutvalgets forslag om å innføre et overvannsgebyr. Vi etterlyser en fortgang i arbeidet med å få utviklet ulike finansieringsmodeller som kan sendes på høring slik at en får satt i gang en offentlig debatt omkring hvordan finanseringen bør skje.

Om MEF

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer mer enn 2200 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 90 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 40 000 arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet.

Vedlegg