Høringssvar fra Statens kartverk

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev av 02.03.2020 med vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av plan- og bygningsloven.

Forslaget følger opp Overvannsutvalgets NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. Overvannsutvalget foreslo en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 27-6 som sier at offentlig vann- og avløpsanlegg, som lovlig er lagt på privat eiendom, har rett til å bli liggende, selv om rettigheten ikke er tinglyst. Kartverket kom med innspill knyttet til dette forslaget i sitt høringssvar 03.05.2016:

"Kartverket forstår kapittel 15.3.5 slik at utvalgets forslag er motivert av et ønske om å lovfeste at en rett til å ha offentlige vann- og avløpsanlegg liggende på privat eiendom ikke har behov for tinglysing for å ha rettsvern og dermed ikke kan ekstingveres av fremtidig erverver av eiendommen som er i god tro.

Vi ønsker på denne bakgrunn å påpeke at bestemmelsens foreslåtte ordlyd etter vårt syn ikke klart regulerer spørsmålet om rettsvern. Etter vår vurdering synes ordlyden kun å angi at tinglysing ikke skal være et gyldighetsvilkår for at vann- og avløpsanlegg skal kunne ligge på en eiendom.

Rettsvernsakten er ikke et gyldighetsvilkår med mindre dette er særskilt bestemt. Dersom det foreligger gyldig avtale mellom det offentlige og en eiendomsinnehaver, har det offentlige dermed også i dag rett til å ha anlegget plassert på privat eiendom selv om rettigheten ikke tinglyses. Imidlertid vil ikke slike rettigheter ha rettsvern uten tinglysing etter dagens regler.

Kartverket anbefaler på bakgrunn av dette at bestemmelsen får en ordlyd som mer direkte regulerer rettsvernsspørsmålet. Vi viser i den forbindelse til bestemmelsen om legalpant i panteloven § 6-1 fjerde ledd.

Vi anbefaler også at det i ordlyden tas klart stilling til om bestemmelsen skal gjelde for alle avtaler om vann- og avløpsanlegg, eller kun for eldre avtaler. Dersom det kun skal gjelde eldre avtaler, anbefaler vi at det spesifiseres nærmere hvilke avtaler om dette som skal ha rettsvern uten tinglysing, enten med tidsavgrensning eller på annen hensiktsmessig måte.

Vi anbefaler også at det presiseres i bestemmelsen hvilke anlegg som skal anses «lovlig … lagt på privat eiendom», og derfor har rettsvern uten tinglysing. Dersom mulig, ved at det inntas en henvisning til de rettsregler som danner grunnlag for lovligheten. Alternativt at begrepet blir utdypet i merknadene til bestemmelsen."

Kartverket merker seg at departementet ikke går videre med forslaget, jf. kapittel 1.4.2 i høringsnotatet. Avtaler om vann- og avløpsanlegg kan tinglyses på vanlig måte for å sikre rettsvern, jf. tinglysingsloven §§ 12 og 13.

Utover dette har Kartverket ingen kommentarer til høringsnotatet.