Høringssvar fra Aaltvedt Betong AS

Dato: 28.05.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Aaltvedt Betong AS: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

Vi viser til høring om forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Aaltvedt Betong er leverandør av fast dekke til bygg- og anleggsprosjekter.

Overordnet mener vi forslagene i sum vil bidra til å styrke samfunnets evne til å håndtere de økende utfordringene knyttet til overvann. Vi støtter særskilt forslaget om ny § 28-9 i plan- og bygningsloven. Det er viktig at man lovhjemler at overvann i størst mulig grad skal infiltreres, eller på annen måte håndteres på eiendommen.

Som det vises til i høringsnotatet medfører urbanisering sammen med økte nedbørsmengder vesentlige utfordringer for overvannshåndtering. Det påpekes at årsaken til at overvannsutfordringene vokser i takt med urbaniseringen, er at større områder dekkes av fast dekke. Vi vil nyansere dette bildet noe.

Fast dekke kan være tett, som asfalt, men det kan også være permeabelt, og dermed bidra til overvannshåndtering.

Fast dekke i urbane strøk er per i dag i all hovedsak asfalt, og dermed må overvann håndteres primært gjennom avledning.

Det finnes i dag fast dekke, eksempelvis ulike typer belegningsstein, som har permeable egenskaper. Det vil si at overvann absorberes av det faste dekket. Økt bruk av permeabelt fast dekke i urbane strøk vil bidra til å redusere overvannsproblematikk. Ved å legge permeabelt dekke av belegningsstein, kan man redusere belastningen på ledningsnettet som håndterer overvann, eksempelvis i byer. Behovet for kummer og dreneringsrør reduseres betraktelig i områder der dette materialet benyttes.

I urbane strøk er det en betydelig andel av arealet hvor man kunne benyttet fast dekke med permeable egenskaper for å styrke evnen til å håndtere overvann, i stedet for asfalt. Frem til nå har få valgt slike løsninger, og det er i all hovedsak asfalt som benyttes.

Vår vurdering er at asfalt blir valgt fordi man ikke har insentiver til å velge andre materialer. Vi mener denne lovendringen kan bidra til at kommuner, utbyggere og andre tiltakshavere tar hensyn til overvannshåndtering når de velger fast dekke for sine prosjekter fremover.

For oss er det igjen viktig å presisere at fast dekke kan bidra til overvannshåndtering. Derfor vil vi anbefale at man fra myndighetenes side, gjennom for eksempel veiledere, oppfordrer aktørene til å vurdere hvorvidt man bør ta i bruk fast dekke med egenskaper som bidrar til overvannshåndtering, der det er kommersielt og teknisk gjennomførbart.

Vi ser ofte at begrepet «asfalt» brukes i offentlige anbudsdokumenter. Det vil være mer riktig å bruke begrepet «fast dekke» eller «fast dekke med overvannshåndtering», slik at permeabel stein og tilsvarende produkter kan være med i konkurransen.

Med vennlig hilsen

Knut Arne Aaltvedt

Daglig leder