Høringssvar fra Norsk Kommunalteknisk Forening avd. Veg og trafikk

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

Høringssvar Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk

Vårt høringssvar er utarbeidet i samarbeid med VBT (Vegforum for byer og tettsteder)

NKF er i samarbeid med Vegforum for byer og tettsteder i ferd med å ferdigstille en rapport om vann fra veg – rapporten skal være klar innen utgangen av juni måned. Vi har engasjert SINTEF as til oppgaven og de problemstillingene vi er mest opptatt av blir behandlet i denne rapporten.

Rapporten tar for seg forhold som har betydning for denne høringen. Vi rakk dessverre ikke å fullføre rapporten innen høringsfristen, men håper vi kan få mulighet til å ettersende rapporten som et innspill til det videre arbeidet med regelverket.

Vi viser også til vedlagt høringssvar som ble gitt i forbindelse med behandlingen av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder.

Vedlegg