Høringssvar fra Standard Norge

Dato: 28.05.2020

Svartype: Med merknad

Standard Norge vil gjøre oppmerksom på at det 1. mai i år ble fastsatt en ny Norsk Standard
NS 3845:2020 Blågrønn faktor - Bergeningsmetode og vektingsfaktorer. Standarden er et hjelpemiddel for å stimulere og sette krav til blågrønne løsninger. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av standarden og om den kan ha relevans i forhold til implementering av blågrønne løsninger. Eventuelle spørsmål om standarden kan rettes til Hanne Wells, hgw@standard.no.

I høringsnotatet er det inkonsistens bruk av terminologi for "blågrønn". Eksempelvis brukes

  • blå/grønne overvannstiltak
  • blå-grønne anlegg
  • blå-grønne løsninger
  • blågrønne strukturer

I NS 3845 brukes "blågrønn" i ett ord uten skråstrek eller bindestrek. Dette er i samsvar med terminologien brukt av DiBK og Miljødirektoratet om samme tema.