Høringssvar fra Norske landskapsarkitekters forening NLA

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar til forslag til endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av PBL. Regler om håndtering av overvann.

02.06.2020

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) vil generelt oppfordre til åpne, blågrønne overvannsløsninger med bruk av rennende og stående vann, både av økologiske og estetiske årsaker. Som KMD selv beskriver i høringsbrevet, vil regnbed, åpne bekker og dammer både ha estetisk verdi, og kan - med fordel (NLAs tillegg) - inngå som del av rekreasjonsområder.

• Det går en blå tråd gjennom hagekunstens og landskapsarkitekturens historie med bruk av vann i anlegg, både i historisk og nyere tid. Klimaendringene har gitt vannets betydning i landskapsplanleggingen nye dimensjoner.

• Overvann bør ha et estetisk element utover det økologiske og hydrologiske perspektivet.

• Det reine vannets gode egenskaper er en viktig herlighetsfaktor.

• Overvannet bør samles til vannspeil der det er mulig, og ikke bare sendes ned i bakken.

NLA viser også til ny Norsk Standard 3845:2020 Blågrønn faktor - beregningsmetode og vektingsfaktorer av 01.05.20.

Om Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er en faglig interesseorganisasjon stiftet i 1929, for landskapsarkitekter på masternivå. Foreningen har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst, og ivareta standens interesser. NLA har 730 medlemmer fordelt på 14 lokalavdelinger. Medlemstallet er stigende, samtidig som samfunnets interesser for landskapsarkitektenes tjenester er stadig økende - både i privat og offentlig sektor.

Landskapsarkitektur er en gren av arkitektur som tar for seg planlegging og formgiving av omgivelsene vi har rundt oss. Inngrep i de fysiske omgivelsene påvirker både mennesker og naturgrunnlaget. Landskapsarkitekter arbeider i skjæringsfeltet mellom naturfaglige hensyn og menneskelige behov og idealer, der målet er å utforme og forvalte våre omgivelser i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. Det estetiske og tekniske knyttes sammen med menneskers oppfattelse og bruk av ulike områder.