Høringssvar fra Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

Høringssvar fra Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

VBT er i samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening i ferd med å ferdigstille en rapport om vann fra veg – rapporten skal være klar innen utgangen av juni måned. Vi har engasjert SINTEF as til oppgaven og de problemstillingene vi er mest opptatt av blir behandlet i denne rapporten.

Rapporten tar for seg forhold som har betydning for denne høringen. Vi rakk dessverre ikke å fullføre rapporten innen høringsfristen, men håper vi kan få mulighet til å ettersende rapporten som et innspill til det videre arbeidet med regelverket.

Vi viser også til vedlagt høringssvar som ble gitt i forbindelse med behandlingen av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder.

Vedlegg