Høringssvar fra Arkitektbedriftene i Norge

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) leverer felles høringssvar til både endringer i PBL (KMD) og TEK (Dibk) vedrørende overvann. VI ser svært positivt på at blå-grønne og åpne løsninger løftes frem og sidestilles med mer tradisjonelle tekniske løsninger i lovverket. Nødvendige overvannstiltak kan ved hjelp av bevisst landskapsplanlegging bli en estetisk og opplevelsesmessig berikelse av våre omgivelser.

Vi vil fremheve nødvendigheten av at en helhetlig risikovurdering og plan for overvannshåndtering ivaretas både i kommune- og reguleringsplanarbeidet, slik at den enkelte byggesak i størst mulig grad kan støtte seg på kjente forutsetninger gjennom disse.

Vi støtter videre funksjonskrav i regelverket slik at man i den enkelte oppgave kan finne den mest hensiktsmessige løsningen på gjeldende utfordring, og fremme nytenking og innovasjon for å sikre bærekraftige og samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger og avbøtende tiltak.

AiN deler RIFs merknader vedrørende uheldige konsekvenser av gjenntaksintervall for nedbør som dimensjoneringsgrunnlag. Risiko for skade bør være utgangspunkt for de lovkrav som stilles. Her bør også tiltakstype, feks et byggs funksjon og forventet levetid, samt området eller tomtens naturlige infiltrasjon og vannveier, ha betydning for både avveininger og krav ved både regulering og byggesak.